نمناک دنیای مدلباس کودک آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد
آموزش بافت لباس نوزاد ، آموزش بافت لباس نوزادی
آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد دخترانه و پسرانه به طور کامل مراحل بافت لباس کاموایی برای سنین مختلف را به شما خواهد گفت.

آموزش بافت لباس سرهمی نوزادی دختر و پسر

آموزش بافت لباس بخشی است که اکثر خانم های علاقه مند به هنر بافندگی آن را دنبال می کنند. در این بخش از دنیای مد نمناک قصد داریم برای شروع سری آموزش بافت لباس ، آموزش بافت لباس سرهمی نوزادی را برایتان خواهیم گفت.

این سرهم برای سنهای یک تا سه ماه، شش تا نه ماه، دوازده تا هجده ماه، دو سال و سه تا چهار سال است. در اندازه ها عدد اول برای سایز یک تا سه ماهه است، عدد دوم برای سایز شش تا نه ماهه است، عدد سوم برای سایز دوازده تا هجده ماهه است، عدد چهارم برای سایز دو ساله است و عدد پنجم برای سایز سه تا چهار ساله است.


وسایل لازم برای بافت لباس نوزادی

· کاموا 300-300-350-400-400 گرم
· میل دو طرفه و میل گرد شماره 4.5
· میل دو طرفه و میل گرد شماره 3.5
· دکمه 5-6-8-8-9 عدد

کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به ازای 20 دونه در 26 ردیف با میل شماره 4.5 و یک رج زیر یک رج رو، بافت دارای ابعاد 10*10 باشد، اگر این ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

آموزش بافت لباس بچه

آموزش بافت لباس بچه و سرهمی نوزادی


نحوه کم کردنها:

*قبل از علامت: دو تا یکی از زیر

*بعد از علامت: یک دونه را نبافته به میل راست بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید (فیلم مربوط به این نحوه کم کردن در مدرسه بافتنی موجود میباشد)
نحوه بافت

*پاچه ها: به صورت گرد بافته میشود. 48-54-60-66-72 دونه با میلهای دو طرفه شماره 3.5 سربیاندازید. یک علامت در ابتدا بگذارید که نشان دهنده محل داخلی پاچه ها میباشد. یک دور به زیر ببافید و با کشباف سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید. وقتی اندازه کش 4-4-4-5-5 سانتیمتر شد یک دور به زیر ببافید، همزمان 6 دونه در طی این دور کم کنید (تعداد دانه ها 42-48-54-60-66). بافت را با میلهای شماره 4.5 ادامه دهید. یک دور به رو ببافید و با بافت ساده ادامه دهید. وقتی اندازه کار 6-6-6-7-7 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید، عمل اضافه کردن را از هر 3-4-5-5-7 سانتیمتر به تعداد 4 بار انجام دهید (تعداد دانه ها بعد از افزایشها 50-56-62-68-74). وقتی اندازه کار 16-20-23-25-32 سانتیمتر شد کار را از محل علامت از حالت گردی خارج کنید و همانند بافت دو میل ادامه دهید (این کار برای این است که راحتتر دانه ها را به میل گرد منتقل کنیم). در هر طرف علامت یک دونه سربیاندازید (تعداد دانه ها 52-58-64-70-76) وقتی اندازه کار 18-22-25-29-34 سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت کور کنید. این پاچه را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

*بدن: دو پاچه را را به میلهای گرد شماره 4.5 منتقل کنید (تعداد دانه ها 100-112-124-136-148). همانند بافت با میلهای دو تائی به صورت زیر ادامه دهید محل درز از وسط قسمت جلو میباشد (رج اول از روی کار):4 دونه کور کنید، بقیه را به زیر ببافید. برگردید، چهار دونه کور کنید و بقیه را به رو ببافید (تعداد دانه ها 92-104-116-128-140). با بافت ساده ادامه دهید. وقتی اندازه کار 37-45-53-58-65 سانتیمتر شد رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید:17-20-23-26-29 دونه ساده (این دونه ها مربوط به قسمت جلو سمت راست میباشد)، هشت دونه برای زیربغل کور کنید، 42-48-54-60-66 دونه ساده ببافید (این دونه ها مربوط به قسمت پشت میباشد)، 8 دونه برای زیر بغل بعدی کور کنید، 17-20-23-26-29 دونه بافت ساده (این دونه ها مربوط به قسمت جلو سمت چپ میباشد). این تکه را کنار گذاشته و آستینها رو ببافید.

*آستینها: به صورت گرد بافته میشود. 36-42-42-48-48 دونه در میلهای دو طرفه شماره 3.5 سربیاندازید. یک دور به زیر ببافید و با کش سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید. وقتی اندازه کار تقریباً سه سانتیمتر شد یک دور به زیر ببافید، همزمان 6-10-8-12-10 دونه در طی این دور کم کنید (تعداد دانه ها 30-32-34-36-38) بافت را با میلهای دو طرفه شماره 4.5 ادامه دهید و یک دور به رو ببافید. در ابتدای دور یک علامت بگذارید (این علامت نشان دهنده قسمت داخل آستین میباشد). با بافت ساده ادامه دهید، همزمان وقتی اندازه کار پنج سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید و عمل اضافه کردن را از هر 5-5-6-6-6 دور به تعداد 6-6-7-8-9 بار انجام دهید (تعداد دانه ها 42-44-48-52-56). وقتی اندازه کار 17-18-21-24-28 سانتیمتر شد چهار دونه در هر طرف علامت برای زیر بغل کور کنید (تعداد دانه ها 34-36-40-44-48). این آستین را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

*یقه: آستینها را به میل گردی که قسمت بدن در آن است به محلی که برای زیر بغل کور کرده بودید منتقل کنید (تعداد دانه ها 144-160-180-200-220). چهار علامت در محل بین آستینها و بدن بگذارید. با بافت ساده ادامه دهید. همزمان در رج سوم یک دونه در هر طرف تمام چهار علامت کم کنید عمل کم کردن را یک رج در میان از روی کار به تعداد 10-11-12-13-15 بار ادامه دهید همزمان وقتی که 7-6-6-6-7 بار کم کردید در ابتدای هر رج دو دونه به تعداد 3-3-4-5-5 بار برای شکل دادن یقه کم کنید بعد هم یک دونه به تعداد 0-2-2-2-3 بار کم کنید. بعد از تمام این کاهشها تعداد دانه ها 52-56-64-72-74 خواهد بود و اندازه 45-53-62-68-77 سانتیمتر خواهد بود. بعد تمام دانه ها را کور کنید.

*نوار جلوی سرهم: 63-75-91-95-103 دونه از نیمه راست جلوی سرهم با میل شماره 3.5 بردارید. یک رج از پشت کار به زیر ببافید، یک رج از روی کار به زیر ببافید . با کشباف از پشت کار به صورت زیر ادامه دهید:یک دونه بافت ابری(همیشه به زیر)، * دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با دو دونه رو تمام کنید. وقتی اندازه کشباف 2 سانتیمتر شد جا دکمه ها را در رج بعد به صورت زیر ایجاد کنید:10-10-2-6-2 دونه اول ادامه کشباف، * دو تا یکی از رو، یک ژوته، ده دونه کشباف*، فاصله بین دو ستاره را 4-5-7-7-8 بار تکرار کنید، با دو تا یکی از رو، یک ژوته دو تا زیر و یک دونه بافت ابری تمام کنید. کشباف را ادامه دهید تا اندازه آن چهار سانتیمتر شود، با دونه های رو به رو و زیر به زیر کور کنید. همین کار را برای نوار سمت چپ نیز انجام دهید البته جا دکمه ایجاد نکنید.

*کلاه: 60 تا 100 دونه از میان دونه های کور شده یقه با میل گرد شماره 4.5 بردارید (از دونه های نوار سمت راست و چپ برندارید). یک رج به زیر از پشت کار ببافید، همزمان تعداد دونه ها را به 44-48-52-56-60 برسانید. چهار رج بافت ابری ببافید. سپس یک رج از روی کار به زیر ببافید، همزمان 24 دونه اضافه کنید، تعداد دونه ها 68-72-76-80-84 خواهد بود. یک دور از پشت کار به رو ببافید و از روی کار کشباف را به صورت زیر ببافید:یک دونه بافت ابری، دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با یک دونه با بافت ابری ادامه دهید. دو سانتیمتر کشباف ببافید و بعد با بافت ساده به سمت نیمه جلوی کلاه ادامه دهید تا اندازه کلاه21-23-25-27-28 سانتیمتر شود البته دونه اول و آخر باید با بافت ابری باشد. بعد کور کنید.کلاه را دولا کرده و در قسمت بالا به هم بدوزید. 112-124-136-144-152 دونه از قسمت گردی جلوی کلاه با میل شماره 3.5 بردارید. یک رج از پشت کار به زیر ببافید، یک رج از روی کار به زیر ببافید و با کشباف به صورت زیر ادامه دهید (از پشت کار):یک دونه با بافت ابری، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصلیه بین دو ستاره را تا دونه 108-120-132-140-148 ادامه دهید و با دو تا رو و یک دونه با بافت ابری تمام کنید. 8 سانتیمتر کشباف ببافید، با دونه های رو به رو و زیر به زیر کور کنید.

*دوختن: درز زیر آستینها و داخل پاچه های شلوار را بدوزید. نوار جلوی سمت چپ و راست را در پائین محکم کنید و دکمه ها را به نوار سمت چپ بدوزید. چهار سانتیمتر ابتدا و انتهای کلاه را به نوارهای جلوی سمت چپ و راست بدوزید. کشباف دور کلاه را دو لا کرده و محکم کنید.

آموزش بافت لباس

آموزش بافت لباس بافتنی سرهمی نوزادی

آموزش بافت لباس ، آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد دخترانه و پسرانه

آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد
:
امتیاز : 4.7 تعداد رای : 43
برگرفته از دوک - /ن
این مطلب مفید بود ؟ 40 3
برچسب ها :
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف