بی بی سی فارسی

تبلیغ همجنس بازی و هنجارشکنی در بی بی سی فارسی

تاریخ انتشار : 29 آذر 1395کد مطلب : 41235زمان مطالعه : 6 دقیقه
شبکه بی بی سی فارسی با تبلیغ های منفی علیه فرزند آوری , زنان را از فرزندآوری میترسانند و همجنس بازی را تبلیغ میکنند.

آسیب های بی بی سی فارسی به خانواده ها

پرونده ویژه یا همان صفحه ویژه بی بی سی فارسی این بار به مسئله زن با عنوان «100 زن» اختصاص پیدا کرد؛ موضوعی که اگر اغراق نباشد، در شبکه های فارسی زبان لندنی یعنی بی بی سی و خواهر خوانده آن " من و تو " یکی از اساسی ترین موضوعات برای عملیات روانی بر مخاطبان ایرانی است. هرچند اصل این مأموریت با همین عنوان در بی بی سی جهانی آغاز شد و قصد بررسی وضعیت و جایگاه زنان و مشکلات مربوط به آنان در دنیا را داشت، با این حال بی بی سی فارسی نیز در ذیل همین کارویژه، حرف های خود در مورد زنان را برای تأثیرگذاری بر مخاطب فارسی زبان انتشار داد.
همه آنچه بی بی سی فارسی در قالب چندین گزارش و مصاحبه مکتوب، گزارشات تصویری، بررسی های آماری، میزگردهای تحلیلی و بالاخره بازگویی نظرات مخاطبانش بیان کرد، حول چند محور اساسی و محدود بود که پیش از آن نیز در دیگر گزارشات، اخبار و برنامه های این شبکه بارها و بارها تبلیغ و القا شده است.

تبلیغ علیه فرزندآوری 


اولین و شاید مهم ترین محور همه گزارشات بی بی سی در این صفحه ویژه، تکرار همان رویکرد و تبلیغات منفی علیه فرزندآوری بود. تبلیغاتی که با روش های متنوع از قبیل ترساندن از بچه داری و بزرگ نمایی فشارهای متعاقب آن به خانواده از قبیل مسئولیت تربیت فرزندان، فشار مالی و القای از بین رفتن آزادی زن بعد از فرزندآوری انجام گرفت.

از جمله مواردی که تقریباً ردپای آن در اکثر گزارشات بی بی سی مشاهده می شود، وضعیت مادران شاغل است که سعی شده وضعیت زندگی آنها بسیار سخت و پُرمشغله نمایش داده شود. حال در این میان آنچه که در همه گزارشات مشترک است و به طرق مختلف از زبان آمار، مخاطبان، تحلیل گران و گزارش گران بیان می شود، این است که اساساً شغل برای زن یک مسئله عادی و یک نیاز غیر قابل گذشت و انکار است؛ پس در اینجا این فرزند است که مُخل زندگی زن شده است! به عبارت صحیح تر، این گونه گزارشات بی بی سی برای مخاطبانش سعی می کند حالت هشدار گونه داشته باشد و فرزند آوری را به عنوان تهدید آزادی و آسایش معرفی کند.


بی بی سی فارسی

تبلیغات منفی بی بی سی فارسی علیه فرزندآوری


مهم ترین محور همه گزارشات بی بی سی در این صفحه ویژه، تکرار همان رویکرد و تبلیغات منفی علیه فرزندآوری بود


غیر از شغل مسائل دیگری نیز در مورد زنان مطرح می شود که با رویکرد گزارشات بی بی سی قرار است فرزند آوری به عنوان مختل کننده آنها معرفی شود که مهم ترین آنها آزادی و آسایش زن است.

مجموعه گزارشات بی بی سی در پرونده صد زن همه تلاش خود را علیه مادر شدن و تولد فرزند انجام داده و حتی برای مادرانی که یک یا دو فرزند دارند هم، خطر فرزند بعدی را گوشتزد کرده است.

مخلص کلام؛ وقتی سابقه بیش از یکسال عملیات روانی بی بی سی و دیگر شبکه های ضد انقلاب علیه مسئله ازدیاد نسل در ایران را بدانیم، بهتر متوجه می شویم که بی بی سی در خلال پرونده ویژه اش به دنبال چه اهدافی است.

 

بی بی سی فارسی

ترساندن مادران از فرزند آوری در بی بی سی فارسی


وضعیت زندگی مادران شاغل در بی بی سی بسیار سخت و پُرمشغله نمایش داده می شود به گونه ای که وجود فرزند، مُخل زندگی زن احساس می شود

تبلیغ هم جنس بازی

کارویژه دیگر بی بی سی فارسی در مقوله حمایت از همجنس بازی هم در این پرونده صفحاتی را به خود اختصاص داده است. یکی از گزارش ها وضعیت یک دختر چینی را نشان می دهد که برای ازدواج با هم جنس خود و فرار از مخالفت خانواده به دنبال راه حل می گردد و در آینده نیز به دنبال اشاعه این مسئله برای همه هم جنس بازان چینی است! این موضوع در ادامه به شکلی ماهرانه با عنوان «من مادرم، اما مجرد» به مسئله مادرانی رقم می خورد که ازدواج نکرده اند. هرچند بی بی سی به طور مستقیم به این مسئله اشاره نکرده است، اما گزارشات مربوط به مادران مجرد در امتداد گزارش مربوط به هم جنس بازی، می خواهد لذت مادر شدن را برای یک هم جنس باز به تصویر بکشد.

سرانجام در آخرین پاراگراف مربوط به این دست از گزارشات بی بی سی، قصد خود را از زبان کسی که ادعا می کند روان درمانگر ایرانی است، عنوان می کند:«مگر قرار است همیشه مرد با زن ازدواج کند. مثلا اگر زن یا مردی تمایلی به هم جنس خود داشت، تکلیفش چیست. او حق دارد بتواند فرزندی بزرگ کند و نباید او را از حق انسانی اش محروم کرد».


بی بی سی فارسی

تبلیغ همجنس بازی در بی بی سی فارسی


بی بی سی فارسی در این صفحه ویژه نیز حمایت از همجنس بازها را دنبال کرده است


اما در این مورد باید گفت که اساساً سپردن سرپرستی یک فرزند به یک هم جنس باز، در وهله اول نقض حقوق آن فرزند است که از ابتدا و به شکلی ناخواسته از برخورداری از یک خانواده طبیعی و سالم محروم شده است!


همجنس بازی


بی بی سی این سوال را جواب نمی دهد که آیا سپردن سرپرستی یک فرزند به یک هم جنس باز، در وهله اول نقض حقوق آن فرزند نیست؟ چراکه از ابتدا و به شکلی ناخواسته از برخورداری از یک خانواده طبیعی و سالم محروم شده است

تشویق به انجام کارهای سخت و خشن


دیگر خط القایی این پرونده ویژه هم به تبلیغ و تشویق زنان برای تمایل به کارهای بیرون از خانه و مردانه است که باز چیز جدیدی در میان خطوط القایی این شبکه محسوب نمی شود. این مسئله را می توان به خوبی در میان گزارشات مخاطبان این شبکه جستجو کرد. در واقع بی بی سی در این صفحه ویژه از مخاطبانش خواسته که یک روز از زندگی خود را تصویربرداری کرده و برای این شبکه ارسال کنند. در این میان هرچه می بینیم روایت زنانی است که خارج از خانه فعالیت می کنند و حتی برخی از این موارد به مشاغل مردانه اشتغال دارند.


هنجارشکنی


یکی از محورهای این صفحه ویژه، تبلیغ و تشویق زنان برای تمایل به کارهای بیرون از خانه و مردانه است


این در حالی است که اساساً زن به لحاظ فیزیک بدنی و مشخصات روحی و روانی برای کار بیرون از خانه و البته مشاغل سخت آمادگی ندارد و در کنار این مسئله حضورش در اجتماع، پایگاه مهمی به نام «خانه» را خالی کرده و بسیاری از برکات زندگی از جمله آرامش خانه را از میان برده و فرزندان نیز از تربیت صحیح در آغوش گرم مادر محروم می گردند. مواردی که به هیچ عنوان با درآمد اندک یک زن در خارج از خانه قابل قیاس نیست و متاسفانه این در مواردی نیز رخ می دهد که زن چندان نیازی به کار نداشته و فقط خواسته های بیشتر از زندگی او را به سمت کسب درآمد سوق داده است.

تبلیغ آوازخوانی زنان


آوازخوانی زنان هم تقریباً ترجیع بند گزارشات و برنامه های مربوط به این صفحه است. به این ترتیب که هر شب یک گزارش در این شبکه تولید و پخش می شود و در پایان آن یک خواننده یا نوازنده زن به اجرای زنده می پردازد. حال اشاره به محدودیت زنان برای خوانندگی در ایران نیز در گزارشات مربوط به موسیقی و وضعیت زنان در ایران به کرات صورت گرفته است.


آوازخوانی زنان


بی بی سی بدون هیچ تناسبی نسبت به موضوع صفحه ویژه، و صرفا فقط برای تبلیغ آوازخوانی برای زنان، هر شب اقدام به اجرای پخش خوانندگی و نوازندگی زنان می کرد


بی بی سی فارسی هیچ گاه مشخص نکرده که اجرا و پخش این موسیقی، آن هم هر شب چه مناسبتی با این پرونده دارد، اما همین قدر فرصت را برای نمایش یک الگو برای زنان ایرانی غنیمت شمرده است و تمام سعی خود را به کار بسته تا تبلیغ آوازخوانی برای زنان را هر طور شده –ولو به شیوه ای نامربوط- به این پرونده الصاق کند.

تبلیغ هنجارشکنی
هنجارشکنی زنان نیز از جمله موارد مطرح شده در این صفحه ویژه است که در گزارشی تحت عنوان «از گرگینه تا امپراتور کوزوو؛ زنان پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام» بدان پرداخته شده است. در این گزارش زنانی که به واسطه رفتارها و تصاویر و اصوات ناهنجار شهرت پیدا کرده اند در جایگاه یک الگو معرفی می شوند.


هم جنس باز


بی بی سی فارسی این بار به بهانه صفحه ویژه، هر چه در مورد تعریف خود از زنان در توان داشته را ارائه کرده و در کل ملغمه ای گاهاً ناچسب و نامربوط را جمع آوری و منتشر کرده است

در واقع این گزارش بی بی سی قصد دارد بیان کند که با وجود محدودیت های موجود در جامعه ایران برای زنان، این افراد از این طریق توانسته اند مطرح شوند؛ شهرت به هر قیمت که گاه تا لگدمال شدن جایگاه، شخصیت و ارزش یک زن و نمایشی دلقک مآبانه برای دیده شدن پیش رفته است.

در پایان باید گفت که موضوع زنان به عنوان یکی از کارویژه های اصلی بی بی سی فارسی در حوزه عملیات روانی علیه جامعه ایرانی همواره در دستور کار این شبکه انگلیسی بوده و هست. اما این بار به بهانه صفحه ویژه زنان، بی بی سی هر چه در توان داشته را ارائه کرده و در کل ملغمه ای گاهاً ناچسب و نامربوط را جمع آوری و منتشر کرده است.

تبلیغ همجنس بازی و هنجارشکنی در بی بی سی فارسی

1.913
این مطلب مفید بود ؟58
برگرفته از مشرق -/ح
برچسب :
وبگردی