نمناک دین و مذهباحکام حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟
حکم محتلم شدن ، حکم محتلم شدن روزه دار
محتلم یا جنب شدن در خواب در ماه مبارک رمضان برای افراد روزه دار احکام خاصی دارد که باید با توجه به آن باطل شدن یا نشدن و حکم غسل آن را بدانند.

محتلم شدن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

اگر کسی در خواب جنب شود و به اوج شهوت جنسی و یا ارگاسم برسد و به صورت غیر اختیاری از او منی خارج گردد ، به او محتلم می گویند . خارج شدن منی از فرد در خواب همراه با نوعی هیجان و ارتعاش نسبتا شدید در ناحیه تناسلی بدن است و فرد را بیدار خواهد کرد. در این قسمت از نمناک درباره حکم محتلم شدن در ماه رمضان توضیح خواهیم داد.

محتلم شدن چیست؟

گاهی افراد خوابی می بینند که قوای شهونیشان در خواب تحریک می شود و از آنها منی خارج می شود. به شخصی که در خواب جنب می شود محتلم می گویند . این فرد باید برای خواندن نماز و گرفتن روزه و عبادات دیگر غسل جنابت نماید.

حکم محتلم شدن

حکم محتلم شدن در خواب چیست؟

حکم محتلم شدن در ماه رمضان

حکم جنب شدن فرد در بین روز در ماه رمضان

اگر کسی در روز ماه رمضان بخوابد و در خواب جنب یا محتلم شود اگر نماز ظهر و عصر را به جا آورده باشد ، به علت روزه دار بودن نیاز نیست تا قبل از مغرب غسل کند اما اگر قبل از خواندن نماز ظهر و عصر محتلم شده باشد باید برای نماز غسل کند.

امام خمینی:

اگر روزه دار در روز محتلم شود؛ یعنی، در خواب از او منی خارج شود، واجب نیست فوراً غسل کند؛ اما برای خواندن نمازهای واجب، واجب است غسل جنابت نماید. و هر گاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است‏. پس، در هنگام روزه در طول روز می توان غسل جنابت کرد.

حکم محتلم شدن بعد از نماز صبح

اگر فرد روزه‏ دار بعد از نماز صبح در خواب محتلم شود ، روزه‏ اش صحیح است اما باید برای نماز غسل یا تیمم نماید.

اگر کسی برای تیمم وقت ندارد، مثلاً موقع اذان صبح است و اذان شروع شده است، روزه‏ اش بدون غسل و تیمم صحیح است؛ در صورتی که در غسل یا تیمم کوتاهی نکرده باشد.

خوابیدن مجدد بعد از علم به جنابت:

اگر کسی بداند که اگر بخوابد ممکن است جنب شود اگر بخوابد گناهی مرتکب نمی شود و اگر قبل از اذان صبح محتلم شد باید غسل کند اما اگر نزدیک اذان صبح است و فرصت غسل کردن نیست باید به جای غسل، تیمم نماید . اگر در روز محتلم شود می تواند تا هنگامی که برای نماز وقت تنگ نشده غسل را به تأخیر بیندازد.

حکم استمنای روزه دار

حکم محتلم شدن در خواب در ماه رمضان

حکم روزه محتلم که قبل از اذان صبح عمدا غسل یا تیمم نکند

اگر فردی قبل از اذان صبح از خواب بیدار شود و ببیند محتلم شده اگر عمداً و بدون عذر شرعی تا اذان صبح غسل نکند یا اگر وظیفه او تیمم است، عمداً تیمم نکند روزه ‏اش باطل است و باید کفاره بدهد. مقدار کفاره ، دو ماه روزه پی در پی و یا اطعام شصت مسکین است.

امام خمینی:

اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نکند، می تواند در آخرین لحظات باقی مانده تا اذان صبح تیمم بدل از غسل کرده و روزه بگیرد و روزه اش نیز صحیح است، اگر چه به خاطر این که عمداً غسل را ترک کرده مرتکب گناه شده است. اما اگر عمداً، غسل نکند و تیمم هم نکند، روزه اش باطل و علاوه بر قضا، کفاره هم بر او واجب است.

اگر در روزه واجبی که وقتش معیّن است (مانند روزه نذر) تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید، روزه‏اش صحیح است‏. پس، اگر در ماه رمضان قبل از اذان صبح جنابت حاصل شود، باید غسل جنابت نماید.

ماندن در حالت جنابت تا اذان صبح:

  • اگر فردی به علت برخی از مشکلات تا اذان صبح جنب باقی بماند روزه گرفتن در غیر ماه رمضان و قضای آن اشکال ندارد. اما اگر برای روزه ماه رمضان و قضای آن، معذور از غسل است، باید تیمم نماید و اگر تیمم هم نکند، روزه‏ اش صحیح نیست.
  • اگر فردی در ماه رمضان نزدیک نماز صبح از خواب بیدار شود در حالی که جنب شده باشد و فرصتی برای غسل یا تیمم تا اذان صبح نداشته باشد، روزه آن روز صحیح است و قضا و کفاره ندارد.

غسل نکردن به علت کم رویی:

اگر کسی به دلیل کم رویی قبل از اذان صبح غسل جنابت نکند باید قضای آن روزه را بگیرد و کفاره آن را نیز بدهد. در این شرایط می توان صبر کرد تا فرصت کمی تا اذان باقی بماند تا برای غسل وقت کافی نباشد و در آن صورت تیمم بدل از غسل جنابت نمود و بعدا غسل جنابت را انجام داد. هر چند به خاطر تاخیر در غسل کردن مرتکب گناه شده اید ولی روزه شما صحیح خواهد بود اما اگر عمدا غسل نکرده ‏اید و یا تیمم نکرده ‏اید باید قضای آن روزه را بگیرید و کفاره آن را بدهید.

غسل جنابت روزه دار

حکم محتلم شدن روزه دار و غسل آن

خوابیدن مجدد بعد از محتلم شدن :

اگر کسی درماه رمضان و در خواب محتلم شود و بعد از بیدار شدن دوباره بخوابد اگر یقین کند که پیش از اذان صبح بیدار می شود و می تواند غسل کند اما بخوابد و تا اذان بیدار نشود روزه او صحیح است و اگر مطمئن نباشد بنابر احتیاط واجب قضای روزه بر او واجب است.

خروج منی در ماه رمضان :

اگر هنگام روزه بودن منی بدون دخالت انسان از او خارج شود روزه باطل نیست اما غسل جنابت واجب است.

روابط تحریک آمیز روزه دار:

اگر روزه دار روابط تحریک آمیز با همسر خود بدون قصد بیرون آمدن منی داشته باشد و مطمئن باشد که با انجام این کار از او منی خارج نمی‏شود اما اگر منی بیرون آید، روزه او صحیح است. ولی اگر مطمئن نیست که منی از او بیرون می آید یا خیر ، روزه‏ اش باطل است.

ندانستن احکام جنابت:

اگر کسی جنب شده باشد و نداند که شرط روزه طهارت از جنب است و همانگونه چند روز روزه بگیرد باید قضای روزه را بگیرد و نیازی به کفاره نیست.

شک در محتلم شدن :

اگر شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح بیدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده باشد روزه‏ اش صحیح است.

اگر کسی در ماه رمضان قبل از اذان صبح شک کند که محتلم شده یا نه، اما به شک خود اعتنا نکند و بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و متوجه شود که قبل از اذان محتلم شده است، اگر بعد از بیداری اول نشانه ای از احتلام نبیند و فقط احتمال آن را بدهد و تا بعد از اذان بخوابد، روزه‏اش صحیح است، هرچند بعد از دوباره بیدار شدن بفهمد که قبل از اذان صبح محتلم شده است.

جنب شدن در رمضان

حکم خارج شدن منی در خواب در ماه رمضان

غسل نکردن و نیت سفر:

اگر فردی در ماه رمضان جنب شود و قبل از اذان از خواب بیدار گردد ولی غسل یا تیمم نکند و برای ساقط شدن کفاره از او قصد سفر کند ، کفاره از گردن او ساقط نمی شود.

آب نداشتن برای غسل:

اگر کسی در ماه رمضان در خواب محتلم شده باشد و قبل از اذان از خواب برخیزد و برای غسل آب در اختیار نداشته باشد وظیفه او تیمم است و اگر وقت کافی برای تیمم داشته باشد، این کار برای وی جایز است.

غسل جنابت با آب نجس:

اگر کسی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غسل کند و متوجه نشود که آن آب نجس بوده است و یک هفته نماز بخواند و روزه بگیرد ، نماز او در طول این مدت باطل و قضای آن واجب است، ولی روزه‏ های او صحیح است.

فراموش کردن غسل جنابت:

اگرفردی در روزه ماه رمضان غسل جنابت را تا اذان صبح فراموش کند و صبح جنب از خواب بیدار شود ، روزه‏اش باطل است و باید قضای روزهرا به جا آورد اما در سایر روزه‏ها، روزه بر اثر آن باطل نمی ‏شود.

استمنا در ماه رمضان:

عمل استمنا (خود ارضائی) در ماه مبارک رمضان حرام و یکی از مبطلات است.اگر شخصی در ماه رمضان استمناء انجام دهد البته به نیت آمدن منی نباشد اما از او منی خارج شود اگر مطمئن نبوده که از او منی خارج می شود اما این عمل را انجام داده باشد ، روزه او باطل است و کفاره هم به علاوه قضاء واجب است .

 

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان

حکم محتلم شدن (جنب شدن ) در ماه رمضان چیست ؟
:
امتیاز : 5 تعداد رای : 13
منبع : بخش دین و مذهب نمناک/ن/ز.ت
این مطلب مفید بود ؟ 13 0
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف