واحدهای کوزو در شهر پرند

شرایط جدید خرید و فروش مسکن مهر

تاریخ انتشار : 24 خرداد 1393کد مطلب : 3615زمان مطالعه : 11 دقیقه
پس از مصوبه هیت دولت در تاریخ 2 اسفند 92 امروز دستورالعمل اجرایی معاملات مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد.

93/3/24 ابلاغیه نحوه خرید و فروش مسکن مهر اعلام شد

'دستورالعمل اجرایی معاملات مسکن مهر اعم از واحدهای تمام شده و نیمه تمام برای اجرا از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است:با توجه به مصوبه اخیر هیأت وزیران به  مورخ 2/11/92 مبنی بر لغو بند «6» تصویب نامه مورخ 22/8/1391 و بند «2» تصویب نامه شماره 252289/ ت 48908  ن مورخ 19/12/1391 و بند 5 تصویب نامه شماره 100989/ ت 48522 ک مورخ 2/5/92 در خصوص «نقل و انتقال اعیانی واحدهای مسکن مهر احدائی در اراضی دولتی» و «عرصه و اعیان واحدهای مسکن مهر ملکی در پروژه های خود مالک» این دستور العمل از تاریخ ابلاغ جایگزین دستور العمل قبلی به شماره ابلاغ 100/59645 مورخ 18/10/92 می شود.

ماده 1- شرایط نقل و انتقال:

نقل و انتقال  هر واحد مسکن مهر صرفا با شرط عدم بدهی معوق انتقال دهنده به بانک عامل از بابت اقساط تسهیلات دریافتی و به دولت (سازمان ملی زمین و مسکن/ شرکت عمران شهرهای جدید) از بابت اجاره عرصه و یا با تسویه بدهی های معوق مذکور و سایر بدهی های احتمالی مربوط به واحد مسکن مهر (اعم از استفاده از تنخواه سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت تکمیل واحد و یا تسویه کامل سهم آورده به سازنده) به شرح ذیل انجام می گردد.


ماده 2- نقل و انتقال عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی (خود مالک)

در مورد نقل و انتقال عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی (خود مالک) که فروش اقساطی قطعی و یا تدریجی آن انجام گرفته باشد، متقاضیان نقل و انتقال (اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده) به صورت همزمان جهت تغییر نام مدیون به بانک مراجعه و بانک عامل پس از انجام تشریفات قانونی و تسویه بدهی معوقه و به روز رسانی اقساط، نسبت به تغییر نام مدیون در دفترچه فروش اقساطی اقدام نماید.


ماده 3- نقل و انتقال اعیان واحدهای مسکن مهر در اراضی دولتی (99 ساله):

بند 3- 1 - در مواردی که دفترچه فروش اقساطی و سند اعیانی واحد مسکن  صادر گردیده است، متقاضیان نقل و انتقال (اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده) جهت تغییر نام مدیون هم زمان به بانک مراجعه و بانک پس از انجام تشریفات قانونی و تسویه بدهی معوقه و بروز رسانی اقساط، مراتب را به مرجع صدور معرفی نامه (اداره کل راه و شهرسازی/ شرکت عمران شهر جدید/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) جهت جایگزینی مستأجر در قرارداد اجاره عرصه اعلام می نماید، پس از تغییر نام مستأجر و اعلام مراتب به بانک، بانک جهت تنظیم سند رسمی انتقال اعیان، و مرجع صدور معرفی نامه جهت تنظیم سند رسمی اجاره عرصه متقاضیان را به دفترخانه اسناد رسمی معرفی نماید.

بند 3- 2- در مواردی که صرفا دفترچه فروش اقساطی صادر شده ولیکن سند اعیان صادر نشده باشد، متقاضیان نقل و انتقال اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده) جهت تغییر نام مدیون به صورت همزمان به بانک مراجعه و بانک پس از انجام تشریفات قانونی و تسویه بدهی معوقه و به روز رسانی اقساط، مراتب را به مرجع صدور معرفی نامه (اداره کل راه و شهرسازی/ شرکت عمران شهر جدید / بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) جهت تنظیم و جایگزینی نام انتقال گیرنده به عنوان مستأجر جدید در قرارداد اجاره عرصه و هم چنین اصلاح نام انتقال گیرنده در قرارداد پیش فروش یا صورتجلسه (برگه) تخصیص واحد و تسویه بدهی احتمالی انتقال دهنده بابت سهم آورده متقاضی به سازنده اعلام می نماید، پس از تغییر نام مستأجر و اعلام مراتب به بانک، بانک عامل نسبت به تغییر نام مدیون  و صدور دفترچه فروش اقساطی به نام انتقال گیرنده اقدام نماید.

ماده 4- نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر نیمه تمام فاقد دفترچه فروش اقساطی و دارای قرارداد پیش فروش یا صورتجلسه (برگه) تخصیص واحد (99 ساله یا خود مالک دارای ضمانت خرید)

در مواردی که برای واحد مسکن مهر، قرارداد پیش فروش بین سازنده و متقاضی واجد شرایط مسکن مهر منعقد شده و یا واحد اختصاص یافته و فروش اقساطی تسهیلات انجام نشده است، منوط به اینکه در قرارداد پیش فروش و یا صورتجلسه تخصیص واحد نام پروژه، بلوک، طبقه و واحد تعیین و قید شده باشد و سفت کاری آن نیز به اتمام رسیده باشد، با توجه به اینکه ممنوعیت و محدودیتی در این مرحله وجود ندارد، در صورتی که پروژه قابلیت تقسیط تسهیلات و اخذ دفترچه فروش اقساطی را با استفاده از تفکیک کد پروژه یا به هر شکل دیگر را داشته باشد، بایستی ابتدا فروش اقساطی انجام و سپس بر اساس بند 3- 2 ماده  3 اقدام گردد و در صورتی که به هیچ عنوان قابلیت فروش اقساطی را ندارد فرآیند تغییر نام پیش خریدار در قرارداد پیش فروش و یا صورتجلسه تخصیص واحد پس از مراجعه همزمان متقاضیان نقل و انتقال (اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده) به اداره کل راه و شهرسازی/ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی/ شرکت عمران شهرهای جدید صورت می پذیرد و ادارات مربوط پس از اقدام به شرح ذیل نسبت به صدور معرفی نامه و مجوز برداشت از حساب انتقال دهنده به حساب انتقال گیرنده جهت ارائه به بانک عامل اقدام می نماید. بدیهی است تغییر نام در قرارداد پیش فروش و یا صورتجلسه تخصیص واحد در این مرحله توسط ادارات فوق صورت می پذیرد:

- ثبت اطلاعات انتقال گیرنده در سامانه ثبت نام و واگذاری مسکن مهر (بدون احراز شرایط)

- تعیین و اعلام میزان بدهی انتقال دهنده بابت اجاره عرصه و سهم کامل آورده متقاضی تا پایان و تحویل پروژه

- افتتاح حساب جدید به نام شخص انتقال گیرنده در بانک (در تفاهم نامه های 3 جانبه)

- جابجایی مانده حساب انتقال دهنده به حساب جدید انتقال گیرنده

- ثبت مجازی واریزی ها و برداشت های حساب قبلی انتقال دهنده (مبالغ پرداخت شده به سازنده و یا سایر موارد) در حساب جدید انتقال گیرنده

- تسویه بدهی انتقال دهنده بابت اجاره عرصه و انتقال سند عرصه به نام انتقال گیرنده

- تسویه حساب کامل سهم آورده متقاضی تا زمان تحویل پروژه ی واریز نقدی به حساب سامانه ای جدید انتقال گیرنده

- اختصاص پروژه و واحد سامانه به نام انتقال گیرنده و ابطال قرارداد پیش فروش یا صورتجلسه (برگه)تخصیص واحد قبلی انتقال دهنده و صدور و امضای قرارداد پیش فروش با صورتجلسه (برگه) تخصیص واحد جدید به نام  انتقال گیرنده

تبصره 1- در خصوص نقل و انتقال عرصه و اعیان واحدهای مسکن مهر ملکی نیمه تمام خود مالک با ضمانت خرید، فرآیند مربوط به تغییر نام در قرارداد پیش فروش توسط مالک و مدیون و پس از انجام هماهنگی لازم با ادارات مربوطه انجام می شود.

تبصره 2- در کلیه موارد نقل و انتقال به ترتیب فوق مواد «2» «3» «4» پس از جایگزین نام انتقال گیرنده در دفترچه فروش اقساطی، بانک عامل موظف است اعلامیه مربوطه به تغییر نام را صادر و به صورت سیستمی به منظور ثبت در سامانه ثبت نام و واگذاری وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت سابقه مالکیت شخصی افراد ارسال و رونوشت اعلامیه را نیز به مراجع صدور معرفی نامه ارسال نماید.

تبصره3- در تمام موارد فوق مواد «2» «3» «4»  شخص خریدار واحد مسکن مهر صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را خریداری و تغییر نام مدیون در بانک و انتقال سند اعیانی را به انجام برساند. مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده بانک عامل می باشد.

رونوشت این دستورالعمل به سیف رئیس کل بانک مرکزی،مظاهریان معاون مسکن و ساختمان آخوندی،پژمان رئیس سازمان ملی زمین و مسکن،تابش رئیس بنیاد مسکن، مهرآبادی قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر و بت شکن مدیر عامل بانک مسکن برای آگاهی و اقدام لازم انجام شده است.'

92/5/7 خرید و فروش مسکن مهر آزاد شد

'کارگروه مسکن با ترکیبی از 7 وزیر عضو کابینه به ریاست وزیر راه وشهرسازی، آبان ماه پارسال صاحبان مسکن مهر را از فروش یا معامله واحدهایشان منع کرد و خریدوفروش این آپارتمان ها را مستلزم کسب اجازه صاحب ملک از دولت دانست! اما با عدم ابلاغ این تصمیم تامل برانگیز توسط رییس جمهور و در واقع مخالفت آشکار دولتی ها با اعمال ممنوعیت در استفاده مالکان مسکن مهر از حقوق مسلم شان، می شد حدس زد دیر یا زود دروازه بازار معاملات مسکن به روی این واحدها باز خواهد شد.
اکنون به موجب آنچه در کارگروه مسکن بعد از تجدیدنظر روی تصمیم سال گذشته، به تصویب رسیده و با تایید رییس جمهور و امضای معاون اول، از امروز لازم الاجرا است، هیچ منع قانونی برای خرید و فروش واحدهای مسکونی مهر وجود ندارد.

حق مسلم فروش
براساس مصوبه جدید هیات دولت، صاحبان واحدهای مسکونی مهر یعنی کسانی که در 5سال گذشته تحت عنوان متقاضی واجدشرایط 4گانه، از دولت مسکن مهر دریافت کرده اند، می توانند همچون سایر مالکان آپارتمان های معمولی داخل شهرها، درباره سرنوشت دارایی ملکی خود به صورت کاملا آزادانه تصمیم بگیرند و در صورتی که قصد فروش مسکن مهر را داشته باشند اجازه دارند آن را به هر فردی که متقاضی خرید است، با هر قیمتی واگذار کنند.
دولت در عین حال در این مصوبه تازه، به واسطه وامدار بودن واحدها و همچنین دولتی بودن زمین ها، دو ضابطه بدیهی را برای نحوه فروش مسکن مهر در نظر گرفته است که به موجب آن، مالک مسکن مهر هنگام فروش واحد خود به غیر، باید ابتدا 10 درصد وام 25میلیونی را با بانک مسکن تسویه کند و سپس قرارداد اجاره زمین را نیز به فرد فروشنده منتقل کند.
در حال حاضر صاحبان مسکن مهر ماهانه حدود 250 هزار تومان بابت تسهیلات بانکی این واحدها، قسط پرداخت می کنند که مدت بازپرداخت تسهیلات 20ساله است.
همچنین صاحبان این واحدها پیش از دریافت کلید واحد خود از وزارت راه وشهرسازی، با سازمان های استانی تابعه این وزارتخانه، قراداد اجاره 99ساله زمین امضا کرده اند که براساس این قرارداد، سالانه بین 150 تا 200 هزار تومان بابت اجازه زمین، به دولت اجاره بها پرداخت می کنند! به این ترتیب، مالک مسکن مهر در صورت فروش واحد خود، مسوولیت پرداخت اقساط وام بانک مسکن و همچنین اجاره بهای زمین99ساله را به صورت کاملا قانونی به خریدار منتقل می کند.

دستور صدور سندمحضری
در متن مصوبه تازه ابلاغ شده هیات دولت، یکبار دیگر بر صدور سندمحضری به نام صاحبان مسکن مهر بابت مالکیت بر اعیان واحدها تاکید شده است. این در حالی است که تاکنون به رغم تحویل حداقل نیم میلیون واحد مسکونی مهر به متقاضیان، کمتر از 10 درصد این واحدها سنددار شده اند و مسوولان وزارت راه وشهرسازی به دلیل حجم بالای کار در این پروژه، هنوز موفق به هموار کردن مسیر صدور سند اعیانی برای این واحدها نشده اند. البته برخی از مدیران دولتی مسکن مهر نیز اعتقاد چندانی به اعطای سند به مردم ندارند و تصور می کنند «مقصد» در مسکن مهر حداکثر در تکمیل واحد و تحویل کلید آن به متقاضی و در بهترین حالت، صدور دفترچه اقساط برای متقاضی خلاصه شده است!
با این حساب مسوولیت دولت یازدهم در مسکن مهر باید بر تسهیل صدور سندمحضری برای واحدهای مسکونی مهر معطوف شود.

بازار مسکن مهر داغ می شود
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در پی آزادسازی حق مسلم صاحبان مسکن مهر در فروش واحدهایشان، بازار غیررسمی معامله این واحدها که در دو سال گذشته به صورت پنهانی تشکیل شده بود، از امروز داغ می شود.
فروش مسکن مهر از اواخر سال89 با واگذاری سری اول این واحدها به متقاضیان آغاز شد و در یکسال اخیر حجم معامله این واحدها در شهرهایی همچون پرند که معدن مسکن مهر محسوب می شود، به قدری افزایش یافته که به حرفه مشاور املاکی در این مناطق فوق العاده رونق بخشیده است.صاحبان مسکن مهر در این مدت برای فروش واحد خود ناگزیر به استفاده از مشاوران املاک بودند و چون دولت فروش را ممنوع کرده بود، این افراد اجازه آگهی و تبلیغ برای فروش ملک خود نداشتند.
این محدودیت باعث شده بود برخی دلالان با سوءاستفاده از اقدام غیرقانونی خریداران مسکن مهر، واحدها را به نصف قیمت خریداری و آن را با دو برابر قیمت به خریدار اصلی بفروشند. اما حالا با تعیین تکلیف حریم مالکیت مالکان مسکن مهر و صدور مجوز رسمی برای مالکان بابت خرید و فروش واحدها، از یک سو ارزش واقعی مسکن مهر برخلاف برخی جوسازی ها، احیا می شود و از سوی دیگر ارزش افزوده واحدها مستقیم به جیب مالک می رود، نه دلال. تاکنون اغلب مردم، مسکن مهر را آپارتمان های ناقص غیر قابل فروش می دانستند.

100 درصد ارزش افزوده
در حال حاضر ارزش افزوده واحدهای مسکونی مهر حداقل 100 درصد برآورد می شود طوری که قیمت تمام شده برای صاحبان این آپارتمان های دولتی ساز حدود مترمربعی 500 هزار است اما در بازار آزاد با قیمت مترمربعی یک تا یک ونیم میلیون تومان خرید و فروش می شود.

300 هزار فقره وام 30 میلیونی
هیات دولت به وزیر راه وشهرسازی اختیار داد تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی مهر در آستانه تحویل را تا سقف 300 هزار واحد، از 25 میلیون تومان کنونی به 30 میلیون تومان افزایش دهد.
روز گذشته با انتشار مصوبه تازه هیات دولت، برخی خبرگزاری ها از افزایش سراسری مبلغ وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان خبر دادند؛ اما دقت در متن آنچه ابلاغ شده، نشان می دهد:وام 30 میلیونی «همگانی» نیست، بلکه برحسب تصمیم وزیر راه وشهرسازی، فقط به برخی از پروژه های در حال ساخت تعلق می گیرد.اطلاعات دریافتی «دنیای اقتصاد» درباره این مصوبه حاکی است:وزارت راه وشهرسازی مجاز است حداکثر برای 300 هزار واحد مسکونی مهر، وام موجود را به 30 میلیون تبدیل کند.
واحدهایی که مشمول وام جدید خواهند شد باید دارای شرایط زیر باشند:
1- قیمت تمام شده آنها زیادتر از بقیه باشد
2-در آستانه تحویل و افتتاح باشند
3-پیش خریداران توان پرداخت رقم مابه التفاوت را نداشته باشند
4-برای واحدها کارت قسط صادر نشده باشد
به گزارش «دنیای اقتصاد» تبدیل وام مسکن مهر از 25 میلیون به 30 میلیون قطعا زمان تحویل واحدها را به خاطر تغییر قرارداد پیمانکار با بانک مسکن، حداقل یک ماه به تاخیر می اندازد که البته این تاخیر برخلاف تاخیر های قبلی، به نفع صاحبان مسکن مهر خواهد بود. همچنین بار مالی مسکن مهر برای سیستم بانکی نیز به واسطه این افزایش سطح وام، حدود 1500 میلیارد تومان افزایش پیدا می کند که به این ترتیب مجموع اعتبار مورد نیاز برای کل طرح مسکن مهر از 50 هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.
بانک مسکن تاکنون نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر تسهیلات پرداخت کرده است که حداقل 35 هزار میلیارد از آن، در قالب خط اعتباری بانک مرکزی بوده است.
متن مصوبه هیات دولت درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه مسکن و رییس جمهور، به شرح زیر است:وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ بانک های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی اقدام کنند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می شود.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب های بانکی خود و شرکت ها و سازمان های تابع را به بانک مسکن منتقل کند.
همچنین بانک مسکن موظف است در سایت های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، اقدام کند. دولت وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است؛ در سایت های مسکن مهر برای ارائه خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی و زیر ساخت های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام کند.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال، 10 درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال 5 درصد افزایش می یابد.'

شرایط جدید خرید و فروش مسکن مهر

4.334
این مطلب مفید بود ؟295
برگرفته از انتخاب , فارس نیوز - /م
نظرات
وبگردی