نمناک اخبارجامعه جزای سیگار کشیدن در اماکن عمومی چیست؟
سیگار ، سیگار کشیدن
استعمال سیگار علاوه بر خسارت های جبران ناپذیر برا مصرف کننده برای اطرافیان نیز مضرات بسیاری دارد از اینرو کشیدن سیگار در اماکن عمومی ممنوع می باشد.
تاریخ انتشار : 31 خرداد 1397

مجازات استعمال سیگار و دخانیات در اماکن عمومی ایران

ایسنا: اسـتعمال دخانیـات بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن عوامـل مـرگ و میـر در جهـان شــناخته شــده و در ســال های اخیــر مصــرف آن رواج گســترده ای داشــته اســت. بــا افزایــش مصــرف مــواد دخانــی، عــوارض و آثــار زیانبــار آن نیــز فزونــی می یابــد و این درحالیست که افــراد کمابیــش بــا شــکل مســتقیم و مشــهود تضییــع حقــوق شــهروندی بــه وســیله مصــرف دخانیــات آگاهنــد. 

بــه موجــب مــاده 6 منشــور حقــوق شــهروندی، شــهروندان حــق دارنــد از محیــط مســاعد بـرای رشـد فضایـل اخلاقی، دینـی و تعالـی معنـوی برخـوردار شـوند. دولـت همــه امکانــات خــود را بــرای تامیــن شــرایط لازم بهره مندی از ایــن حــق بــه کار می گیــرد. مــاده 91 منشــور بــر ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه محیــط زندگــی عــاری از آســیب های فــردی و اجتماعــی از جملــه مــواد مخــدر و روانگــردان، حق شهروندان است.

سیگار کشیدن

جریمه  استعمال سیگار در اماکن عمومی چقدر است؟

از اواسـط دهـه 70 در کشـور مـا کمیتـه ای به نام کمیته کشـوری کنتـرل دخانیات تشـکیل شـد. در سـال 1377 سـازمان جهانـی بهداشـت به تدویـن کنوانسـیون جهانـی کنتـرل دخانیـات اقدام کـرد و ایران نیز از سـال 1384 بـه این کنوانسـیون پیوسـت. بعد از پیوسـتن ایـران به این کنوانسـیون جهانـی، قانـون جامع کنتـرل و مبارزه ملـی با دخانیات سـال 1385 در مجلـس تصویـب و آیین نامـه اجرایـی این قانون نیز سـال در 1386 ابلاغ شـد. در تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات آمده است:« استعمال دخانیات در اماکـن عمومـی یـا وسـایل نقلیـه عمومـی موجـب حکـم جـزای نقـدی از 50هـزار ریـال تـا100 هـزار ریـال اسـت.» 

ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز می گوید:«به منظــور حفــظ سـلـامت عمومــی بــه ویــژه محافظــت در برابــر استنشــاق تحمیلــی دود محصــولات دخانــی، اســتعمال ایــن مــواد در اماکــن عمومــی ممنــوع اســت.» 

ماده 3 این قانون نیز تاکید می کند که هــر نــوع تبلیــغ، تشــویق مســتقیم و غیــر مســتقیم یــا تحریــک افــراد بــه اســتعمال دخانیــات اکیــدا ممنــوع اســت. طبق ماده 13 قانون جامع کنترل دخانیات، حقـوق شـهروندان محـدود بـه اماکـن عمومـی و محیط هـای تفریحـی نیست. کار در هــوای ســالم یکــی از حقــوق اولیــه کارگــران و کارمنــدان و از وظایــف اصلــی و قانونــی کارفرمایــان اســت. محافظــت کارکنــان و مراجعــان در برابــر دود محیطــی دخانیــات، از بــروز عــوارض ایــن عامــل خطرســاز کــه زمینه ســاز بسـیاری از بیماری هـای شـغلی اسـت، می کاهـد. 

بـا ایـن کار می تـوان از بـروز یــا تشــدید بســیاری از بیماری هــای شــغلی ماننــد ســرطان ها و بیماری هــای ریــوی مرتبــط بــا شــغل تــا حــد زیــادی پیشــگیری کرد؛ چون اختلاط دود دخانیـات و عوامـل بالقـوه خطرسـاز در محیـط کار باعـث تشـدید عـوارض آن می شــود. ســیگار بــه ابتلــای کارگــران بــه بیماری هــای مزمــن شــغلی ماننــد برونشـیت، پنوموکونیـوز، بیماری هـای فیبـروز دهنـده نسـج ریـه و آسـم شـغلی کمـک کـرده و پیشـرفت آن را تسـریع می کنـد. از سـوی دیگـر در محیط هـای کاری، مــواد شــیمیایی بالقــوه ســمی و مضــری در فضــا وجــود دارد کــه بــا ترکیــب بــا دود ســیگار و یــا حــرارت دیــدن توســط آتــش ســیگار، بــه مــواد بســیار خطرنــاک بــا اثــرات ناشــناخته و بســیار مهلــک تبدیــل می شــوند. 

تمــاس دســت آلــوده بــه مــواد بــا دهــان، در افراد ســیگاری بیشــتر اســت کـه موجـب انتقـال بسـیاری از بیماری هـای واگیـر مانند بیماری هـای روده ای و آنفلوآنــزا می شــود؛ به همین دلیل مــاده 13 قانــون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات برای حفظ سلــامت کارکنــان در محیــط کار، اســتعمال دخانیــات در نهادهــای موضــوع مـاده 18 قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری را ممنـوع کرده است. 

چنانچـه مرتکـب از کارکنـان نهادهـای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشـد، بـه حکـم هیـأت رسـیدگی بـه تخلفـات اداری بـه یکـی از تنبیهـات مقـرر در بندهـای (الـف) و (ب) مـاده9 قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اداری و در صـورت تکـرار در مرتبـه سـوم بـه تنبیـه مقـرر در بنـد )ج) مــاده مذکــور تنبیــه می شــود.

 طبق گزارش مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، ســایر مرتکبیــن بــه جــزای نقــدی از 70000 ریــال تــا 100000 ریــال محکــوم می شــوند. مصــرف دخانیــات در اماکــن عمومــی یــا وســایل نقلیــه عمومــی موجـب حکـم بـه جـزای نقـدی از 50000 ریـال تـا 100000 ریال اســت. هیــات دولــت می توانــد حداقــل و حداکثــر جــزای نقــدی مقــرر در ایـن قانـون را هـر سـه سـال یکبـار بـر اسـاس نـرخ رسـمی تـورم تعدیـل کنـد. جرایــم در نظــر گرفتــه شــده در قانــون جامــع کنتــرل دخانیـات در سـال 92 طبـق مصوبـه هیـات دولـت افزایـش یافـت، ولـی کمـاکان ایــن مجازات هــا بــرای جلوگیــری از تخلــف و بــه مخاطــره انداختــن سـلامت شــهروندان در اماکــن عمومــی بازدارنــده نیســت.

انتهای پیام/م

مجازات کشیدن و استعمال سیگار در اماکن عمومی ایران چیست؟

جزای سیگار کشیدن در اماکن عمومی چیست؟
:
امتیاز : 5 تعداد رای : 1
این مطلب مفید بود ؟ 1 0
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف