نمناک اخبارسیاست خبر های خوش مجلس برای معلولین
معلولین ، لایحه حمایت از معلولین
لایحه حمایت از معلولین در مجلس شورای اسلامی بررسی شد. مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون را مکلف به ایجاد صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش کرد.
تاریخ انتشار : 3 دی 1396

بررسی لایحه حمایت از معلولین در مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت از حقوق معلولان و در بند 10 آن مصوب کردند وزارت کار مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کنند.

همچنین براساس تبصره ذیل این ماده بانک مرکزی موظف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت را در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

به گزارش ایسنا، در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند . در دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهد کرد:

1- مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.
2 -حقوق و دستمزد افراد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.
3-سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار( مزایای رفاهی کارگران) به فرد معلولیت شاغل پرداخت شود.
تبصره 1 -منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارتهای لازم برای انجام کار را کسب کرده باشد.
تبصره 2 منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف 30 درصد، متوسط 40 درصد و شدید 50 درصد) که توسط سازمان برنامه و بودجه در ذیل ردیف اعتباری سازمان بهزیستی در قوانین بودجه سنواتی تامین می شود.
تبصره 3 کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت است.
تبصره 4 نحوه تخصیص و پراخت کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان منطبق آیین نامه خای خواد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کار با همکاری سازمان بهزیستی تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.

همچنین مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه حمایت حمایت از حقوق معلولان و در ماده 8 این لایحه مصوب کرد استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری های کشور رایگان است.همچنین براساس مصوبه ماده 9 این لایجه افراد دارای معلولیت نیازمند واجد الرشرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ود یگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره مند شوند.همچین براساس تبصره ذیل این ماده ایین نامه اجرایی 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و کار و وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می شود و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.

شایان ذکراست، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده 4 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم به شرح زیر تصویب شد.
شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.

براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 1392، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده 5 آن به وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری ها تکلیف کردند:حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه های ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل دریایی و هوایی را فراهم کرده و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.

همچنین براساس تبصره 1 ذیل این ماده شهرداری ها مکلف هستند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مجلس شورای اسلامی مناسب سازی شده ایجاد کنند. دولت هم مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم کمک کند.

براساس تبصره 2 ذیل این ماده استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. ضمن اینکه جهت اجرای این تبصره باید نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کند.

همچنین براساس تبصره 3 این ماده متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده 4 این قانون محکوم می شوند.

آموزش عالی در دانشگاه آزاد برای معلولان رایگان شد

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه های دولتی و شهرداری های کشور رایگان است.

همچنین با تصویب ماده دیگری مقرر شد افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی غیر دولتی بهره مند گردند.

همچنین مصوب شد آئین نامه این ماده 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال گردد.

نتیجه بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس

خبر های خوش مجلس برای معلولین
:
امتیاز : 5 تعداد رای : 3
برگرفته از ایسنا ، عصر ایران - /م
این مطلب مفید بود ؟ 3 0
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف