نمناک سبک زندگیگردشگری مختصر و مفید درباره ممنوع الخروجی
ممنوع الخروجی ، وکیل خانواده
به منظور ممنوع الخروج کردن افراد، معمولا مرجع مربوطه با رعایت قوانین و مقررات، نامه ای به دادستانی کل می زند و دادستانی هم آن را به اداره گذرنامه منعکس و بدین گونه شخص مورد نظر ممنوع الخروج خواهد شد.

مختصر و مفید درباره ممنوع الخروجی

به منظور ممنوع الخروج کردن افراد، معمولا مرجع مربوطه با رعایت قوانین و مقررات، نامه ای به دادستانی کل می زند و دادستانی هم آن را به اداره گذرنامه منعکس و بدین گونه شخص مورد نظر ممنوع الخروج خواهد شد. دستور ممنوع الخروجی از طریق مراجع قضایی، ممکن است با قید جلب و دستگیری متهم یا محکوم علیه باشد یا اینکه صرفا ممنوع الخروجی فرد را دستور داده باشند بدون اینکه جلب و دستگیری وی مقرر شده باشد.

ممنوع الخروجی از طریق اجراییات ثبت (مثلا در خصوص مهریه، چک و ...) بسیار سریع تر انجام می شود و بر خلاف پرونده های حقوقی، نیازی به صدور حکم و قطعی شدن آن نیست. برای ممنوع الخروج کردن طرف، در دادگاه های حقوقی، می بایست حکم صادر و قطعی شود و در ادامه، به قسمت اجرای احکام دادگاه برود.  در این مرحله است که می توان تقاضای ممنوع الخروجی محکوم علیه را نمود. *مشاوره با وکیل خانواده

ممنوع الخروجی متهمان و محکومان جزایی نیز دو گونه است که در قسمت دوم این نوشتار بیان می گردد.

برای رفع ممنوع الخروجی هم، باید همان مرجعی که دستور ممنوع الخروجی را صادر کرده نامه ای مبنی بر  رفع ممنوع الخروجی به دادستانی کل ارسال نماید. دادستانی هم نامه رفع ممنوع الخروجی را به اداره گذرنامه ارسال خواهد کرد. *مشاوره با وکیل کیفری

1 - ممنوع الخروجی در پرونده های حقوقی 

ماده 23 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394:«مرجع اجرا کنندۀ رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازۀ خروج از کشور را میدهد.»
ممنوع الخروجی محکوم علیه با توجه به تبصرۀ مادۀ 19 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در خصوص تامین خواسته اجرا نمیشود. لذا تا زمانی که حکم مرجع قضایی، قطعی نشده باشد، نمیتوان محکوم علیه را ممنوع الخروج کرد. 

2- ممنوع الخروجی از طریق اجراییات ثبت

ممنوع الخروج کردن مدیون سند لازم الاجرای ثبتی( اعم از رسمی و عادی) در بند ق مادۀ 1 آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 اینگونه تعریف شده است:«بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات، از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.»  
 
در خصوص اجراییه ثبتی، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:اجراییه ثبتی و چند نکته
 
مادۀ 201 این آیین نامه نیز در این باره مقرر کرده:« در مواردی که متعهد در اجرای مادۀ 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351، ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث میبایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورت مجلسی با حضور رییس ثبت، رییس یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت  ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به ادارۀ ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر ، از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار میشود در غیر این صورت، بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد» 
 
اجراییات ثبت، ممنوع الخروجی را با استناد به مادۀ 17 قانون گذرنامه انجام میدهد که مقرر میدارد:« دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.»

3- ممنوع الخروجی متهمان و محکومان جزایی

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:«تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادلۀ وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.»
 
رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی 
 
ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:«بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند:
 
الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ - منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث - ممنوعیت خروج از کشور
 
تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائۀ تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.»
ماده 248- «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.
 
در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.»
در خصوص تفاوت ماده 188 با ماده 247 باید گفت:ماده 188 مربوط به قبل از حضور متهم در مرجع قضایی است و لذا در صورت حضور متهم در مرجع قضایی، ممنوع الخروجی وی خود به خود رفع خواهد شد گرچه در عمل، شاید لازم باشد متهم درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را تقدیم مرجع قضایی کند تا از رفع ممنوع الخروجی خود مطمئن شود. اما ماده 247 مربوط به زمانی است که متهم در مرجع قضایی حضور یافته ولی بنا به دلایلی که البته باید مستدل و موجه باشد، بازپرس یا قاضی، وی را ممنوع الخروج میکند. این ممنوع الخروجی باید به متهم ابلاغ شود و متهم نیز میتواند ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند. این ممنوع الخروجی تحت عنوان قرار نظارت قضایی که متفاوت از قرار تأمین است صادر میشود. در هر حال، باید گفت اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است. 

جلب و ممنوع الخروجی و رفع جلب در وکیل سرا

موسسه وکیل سرا به آدرس www.Vakilsara.ir برای استعلام اموال و دارایی های محکومان مراجع قضایی، جلب و دستگیری متهمان و محکومان، ممنوع الخروج کردن بدهکاران، توقیف اموال و کارهای اجرایی در خصوص احکام و دستورهای صادره از مراجع قضایی و همچنین مرتفع نمودن جلب و ممنوع الخروجی و همچنین دفاع از متهمان و مشاوره و وکالت دعاوی تخصصی حقوقی و کیفری اقدامات مقتضی انجام می دهد.

مختصر و مفید درباره ممنوع الخروجی

مختصر و مفید درباره ممنوع الخروجی
:
امتیاز : 5 تعداد رای : 2
این مطلب مفید بود ؟ 2 0
نظر کاربران
نظر سنجی برای این مطلب غیر فعال شده است .