نمناک سرگرمی

گوناگون

معمای سن مادربزرگ

معمای جالب سن مادربزرگ


در این معمای جالب و پیچیده مادربزرگ باید سن وی را بر حسب فرزندانی که به دنیا اورده است محاسبه کنید.