دیگران چه می خوانند..؟
کارگردان مشهور

5 کارگردان مشهوری که به قتل رسیدند!


در تاریخ سینما علاوه بر قتل بازیگران، قتل های زیادی هم اتفاق افتاده که قربانیان آن کارگردانان بوده اند که ما به 5 تن از این کارگردان های مشهور اشاره میکنیم.