افسانه چهره آزاد

نام اصلی افسانه چهره آزاد چیست ؟


افسانه چهره آزاد با نام اصلی افسانه نعمت ناصر یکی از بازیگران سینمای ایران و نوه رقیه چهره آزاد بازیگر و همسر شاهرخ فروتنیان است.