اسید پاشی

اسید پاشی زن جوان روی صورت شوهر موقتش!


زن جوان وقتی با مخالفت همسر صیغه ای اش با ازدواج دائم روبه رو شد، روی او اسید پاشید. او در بازجویی ها اعتراف کرده است که روز حادثه، یک بطری اسید را با خود به محل قرار با قربانی برده بود.