اصغر فرهادی

اصغر فرهادی تسلیم تحریم ها نشد !


اصغر فرهادی با توجه به قانون مهاجرتی ترامپ و تحریم مراسم اسکار, نمایندگان خود را برای اسکار معرفی کرد و تحریم ها را زیر پا گذاشت.