زنده سوزاندن دختر

زنده سوزاندن دختر 18 ساله توسط مادرش + عکس


مادر دختر جوانش را بعد از ضرب و شتم شدید به تخت بست و او را زنده زنده سوزاند . زنده سوزاندن دختر جوان به دلیل انجام کاری خودسرانه و تصمیمی ننگ برای این خانواده پاکستانی بود.
کتک خوردن زن

کتک خوردن وحشیانه زن از شوهر و هوویش


ماجرای کتک خوردن زن بینوا زمانی مورد توجه بیشتر قرار گفت که او با صورتی مجروح درخواست کمک کرد . به گفته وی شوهر و هوویش به همراه 10 نفر از کارمندان یک شرکت او را به قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دادند.