مرگ مشکوک

مرگ مشکوک بهیار زن روی مبل بیمارستان زاهدان!


جسد یک بهیار زن که دچار مرگ مرموزی شده است، پس از ساعت های طولانی روی مبل بیمارستان پیدا شد. سلیمان نارویی عضو هیأت مدیره نظام پرستاری زاهدان گفت: این بهیار در همان لحظه ورود به رختکن جان باخته است
زن

مرگ زن جوان در سقوط از کوه


زن جوان که به همراه خانواده برای گردش به ارتفاعات تنگل براکوه رفته بود با سقوط از کوه جان خود را از دست داد.