نمناک سرگرمی

گوناگون

 سیاه بودن آسمان در شب

معمای سیاه بودن آسمان شب حل شد


بیشتر کهکشان ها برای چشم انسان و حتی تلسکوپ های مدرن به خاطر عواملی از جمله انتقال سرخ نور، ماهیت دینامیکی جهان و جذب نور توسط گاز و غبار میان کهکشانی قابل مشاهده نیستند و باعث شده آسمان شب تا حد زیادی تیره بماند.
گوسفند 6 پا

تولد گوسفند عجیب با 6 پاچه + تصاویر


گوسفند 6 پایی که تصویرش به وضوح گویای عجیب و غریب بودنش است تمامی اعضای بدنش به صورت طبیعی رشد کرده به جز یکی از پاهایش که 3 پاچه به هم چسبیده دارد.