پرستو صالحی

جراحی تومور مغزی پرستو صالحی


پرستو صالحی گفت : بعضی مردم فکر می کنند برای موفقیت در بازیگری باید چهره خوبی داشته باشند یا هرکس که چهره خوبی دارد حتما بازیگر محبوبی می شود، درحالی که این طور نیست.