گروگانگیری در مشهد

جزئیات گروگان گرفتن زن حامله در مشهد


جوان شیشه ای بعد از استعمال مواد مخدر با وارد کردن ضربه چاقو به شوهر خواهر خود خواهر باردار و دخترش را به گروگان گرفت. در ادامه جزئیات بیشتری از گروگانگیری در مشهد را میخوانید.