نمناک اخبار

گوناگون

زمین خاموش می شود

امشب کره ی زمین خاموش می شود


زمین خاموش می شود ، سالی یکبار در جهان برای احترام به زمین کاری انجام می شود که اگر چندین بار تکرار شود کمک شایانی به وضعیت این کره ی خاکی خواهد کرد .