نمناک سرگرمی

گوناگون

صبح سیاه

جایی که صبح آن شب شد! + عکس


اهالی منطقه ای در روسیه با پدیده ای شوکه کننده روبرو شدند. آنها صبح که بیدار شدند به جای روشنایی سیاهی شب را دیدند.