برو به :
فرزاد حسنی

ممنوع التصویر شدن فرزاد حسنی؟


عدم نمایش چهره فرزاد حسنی در برنامه هفت به شکل رسمی موضع تلویزیون را در قبال این مجری تلویزیون نشان داد و مشخص شد که او ممنوع التصویر است.