سروش صحت

ماجرای کتاب دزدیدن سروش صحت


سروش صحت کارگردان تلویزیون در نشست جهان و کتاب من در نمایشگاه کتاب خاطره جالبی از کتاب گرفتن و پس دادن خودش را روایت کرد.