محسن چاوشی

ناگفته هایی از محسن چاوشی


آنهایی که هوادار محسن چاوشی هستند، می گویند در صدا و قطعات او رازی نهفته است که شنونده را ناچار به فرمان پذیری و گوش کردن هزارباره این صدای تلخ می کند