حسین محب اهری

سرطان مهمان دوباره حسین محب اهری !


حسین محب اهری بازیگر قدیمی تئاتر و تلویزیون از عود کردن دوباره بیماری خود خبر داد و گفت :سرطان بیشتر اعضای بدنم را تسخیر درگیر کرده است.