نمناک سرگرمی

گوناگون

سفر به آینده

مردی که مدعی است به آینده سفر کرده است! + عکس


درحالیکه بحث ماشین زمان و سفر به آینده هنوز در حد ایده ی ناموفق باقی مانده است مرد جوانی ادعا می کند که به آینده ای دور سفر کرده و برای اثبات صحبت هایش از آنجا عکس گرفته و آورده است.