دیگران چه می خوانند..؟
فریبرز عرب نیا

مهاجرت فریبرز عرب نیا و پسرش از ایران؟!


این روزها زمزمه هایی مبنی بر مهاجرت فریبرز عرب نیا و خداحافظی اش از سینما شنیده می شود، در ادامه گفتگویی با فریبرز عرب نیا درباره علت مهاجرتش از ایران را میخوانید.