آزاده صمدی

آزاده صمدی در پشت بام تهران


تصویربرداری سریال پشت بام تهران در حالی هفته دوم مرداد در تهران آغاز میشود که آزاده صمدی به تازگی به جمع بازیگران این سریال اضافه شده است.