برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

کشتی تایتانیک

بیسکوئیت 80 میلیونی کشتی تایتانیک + عکس


یکی از خدمه ی کشتی کارپاتیا به نام «جیمز فِنویک» تکه ای بیسکوئیت را از یکی از مسافران سوار بر قایق نجات گرفت و آن را درون پاکت نامه ای گذشت تا امروز میان اشیا کشتی تایتانیک به فروش برسد.