سلفی با قطار

تصادف هولناک با قطار هنگام سلفی گرفتن + تصاویر


مرد جوان با لبخند روی ریل ایستاده است و در حال فیلمبرداری است تا از داخل ویدئو بهترین سلفی با قطار را جدا کند اما با نزدیک شدن قطاری که با سرعت در حال حرکت است او متوجه خطای هولناک خود می شود.