بهشهر

قتل هولناک پدر با تبر در بهشهر!


هنوز ساعتی تا غروب آفتاب بیست و هفتمین روز زمستان در گرجی محله بهشهر باقی بود که زبانه های آتش از خانه ای خبر از حادثه ای جنایی داد.