برو به :
وسایل بله برون

مدلهای تزیین وسایل بله برون


بله برون بخش مهمی از مراحل عروسی سنتی ایرانی است که در تحقق پیمان زناشویی و پیوند دو خانواده اهمیت بسیاری دارد.