نمناک اخبار

گوناگون

سیم کارت

چه تعداد سیم کارت به نام شما فعال است


کلیه مشترکین چهار اپراتور کشوری همراه که حداقل یک سیم کارت به نام خود دارند می توانند از تعداد خطوطی که به نام ایشان در هر یک از اپراتورهای مذکور ثبت شده مطلع شوند.