نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

تست سلامتی

11 تست سلامتی مهم در برگه آزمایش


برای آگاهی از وضعیت جسمی خود باید در فواصل زمانی مناسب تست سلامتی انجام دهید ، تست هایی که نتیجه ی مطلوب و سالم آنها را خواهیم گفت.
مگس روی غذا

خوردن غذایی که مگس روی آن نشسته ممنوع


یافته های جدید علمی حاکی از آن است که باکتری های بسیار خطرناکی توسط مگس ها حمل می شوند که حتی یکبار فرود آنها روی مواد خوراکی می تواند در صورت مصرف موجب بیماری های عفونی شدید شوند.