برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

تولید خودکار

ناتوانی چین در تولید نوک خودکار!


شاید برایتان عجیب باشد که چین توانایی تولید خودکار را نداشته باشد اما این موضوع حقیقت دارد و چین قادر به تولید نوک ساچمه ای خودکار نیست.