برو به :
مکروه چیست

مکروه دراصطلاح فقه اسلام به چه معناست


مکروه در لغت به معنای ناپسند، ناخوشایند و ناگوار است و در اصطلاح فقه اسلام، عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد ولی انجامش عذاب ندارد. مانند: پوشیدن لباس سیاه در نماز.
وقت نماز ها

وقت نماز های پنجگانه


وقت نماز های یومیه که در پنج نوبت خوانده می شود از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامی بوده و بلکه ستون دین است.