بهار

تو هوای درهم بهار چه بپوشیم؟


بهار از آن فصل هایی است که نه می شود لباس خنک پوشید و نه می توان از لباس های گرم دل کند. باد و باران های بهاری سردرگمی عجیبی در پوشش ما به وجود آورده است.