ملکه رنجبر

شرایط خطرناک ملکه رنجبر در بیمارستان


فریبرز ایروانی فرزند ملکه رنجبر درباره آخرین وضعیت جسمی مادرش گفت: شرایط جسمی ملکه رنجبر نگران کننده است و باید هرچه سریعتر عمل قلب باز انجام بدهند.