نمناک سرگرمی

گوناگون

شهردار

اولین شهردار تهران که بود؟ + عکس


شاه قاجاری پس از سفرهایی که به ممالک خارجی کرده بود، با جایگاه شهردار آشنا شد، لذا مصمم شد تا برای بهبود اوضاع شهرهای ایران از جمله تهران شهرداری را در ایران تاسیس کند.
حلقه

پیدا شدن حلقه ازدواج یک زن در صحرا!


حلقه ای که در صحرا گم شده بود به شکل عجیبی پیدا شد!این حلقه ازدواج که 1700 کیلومتر از خانه آن ها دور شده بود، از طریق فیس بوک به او بازگردانده شد.