خانه دانشجو

راز خانه مجردی سه دانشجو در تهران!


سن و سالشان کم است، اما برخلاف چهره آرام و مظلومشان، هنگام سرقت خشن هستند و در چشم برهم زدنی گوشی و کیف هاست که می قاپند و از آن خود می کنند.