تیپ مد

تیپ های معروف و مد در سال 95!


هر سال اتفاق های جدیدی در حوزه مد می افتد. البته این تنوع هم یک جایی کم می آورد که باعث دست به کار شدن هنرمندان می شود و به یکباره موجی از ملکه ها و پادشاه ها و... به خیابان ها می آیند...
مد های جدید

مدهای عجیب و غریب زیبایی!


فضای مجازی در کنار خوبی هایش بدی هایی دارد که تبدیل به دردی جهانی شده است و گاهی اوقات جوانان به دلیل تعلیم نادرست از آن و برای دیده شدن دست به اقداماتی عجیب و مدهای جدید می زنند.