وقت نماز ها

وقت نماز های پنجگانه


وقت نماز های یومیه که در پنج نوبت خوانده می شود از واجبات بسیار مهم شریعت اسلامی بوده و بلکه ستون دین است.
احکام نذر

احکام نذر و عهد چیست؟


نذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیری را بجا آورد، یا کاری را که نکردن آن بهتر است ترک نماید.
تراشیدن ریش

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع


در بین مراجع موجود در مورد تراشیدن ریش کسی حکم به جواز نداده و نوعاً یا فتوا به حرمت داده‏اند یا بنابر احتیاط واجب تراشیدن ریش راجایز نمی‏دانند.
شغل حرام

شغل های حرام برای زنان کدامند؟!


در کتب فقهی و روایات اسلامی از دو شغل برای زنان نامبرده شده که مشاغلی مباح هستند اما در مواردی درآمدی که از آن حاصل می شود حرام است یا کراهت دارد
نماز توبه

آداب “نماز توبه” و استغفار


به روایت ائمه معصومین “نماز توبه” و استغفار از گناه آداب خاصی دارد و هرکس از گناه خود پشیمان شد برخیزد غسل کند و برای خدا سجده نماید.