دیگران چه می خوانند..؟
غلبه بر اضطراب

غلبه بر اضطراب در 4 سوت !


ترفندهای موثر در غلبه بر اضطراب و رها شدن از استرس در دنیای امروز شاید یکی از نیاز های همه افراد جامعه باشد.
زوال عقل

معجزه دانستن دو زبان در پیشگیری از زوال عقل


زوال عقل و یا دمانس بیماری شایع در افراد مسن است که عوامل مختلفی در پیدایش آن وجود دارد. از این بیماری که با از دست دادن حافظه همراه است را می توان با چند روش جلوگیری کرده و احتمال بروز آن را کاهش داد.