مجید مظفری

تجربه مجید مظفری از زندگی روی نفتکش ها


مجید مظفری که سالها پیش زندگی سخت روی نفتکش را تجربه کرده بود، در محل حضور خانواده های کارکنان کشتی سانچی در شرکت ملی نفتکش حاضر شد و به همدردی با آنها پرداخت.