دیگران چه می خوانند..؟
نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

دستشویی

جمع آوری دستشویی های معمولی


رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران با اشاره به اینکه استفاده از دستشویی های ایرانی بیشترین فشار را به زانوها وارد می کند، پیشنهاد کرد تا کاسه دستشویی های معمولی در کشور جمع شود.
پای بیقرار

پای بیقرارت را سریع آرام کن و بخواب !


درست زمانی که می خواهید به خواب بروید گزگز و خارش شروع می شود ، فشارهای عذاب آور داخل پاهایتان را می گویم که می توانید با یک نسخه عجیب اما موثر پای بیقرار را درمان کنید.
سرگیجه

گوشتان علت سرگیجه شماست !


یکی از علتهای سرگیجه واقعی، بیماریهای گوش داخلی است.اگر بخش تعادلی گوش دچار بیماری شود، سرگیجه و عدم تعادل ایجاد می گردد.