روزه مسافر

دلیل روزه نگرفتن مسافر چیست؟


با همه اهمیت و ویژگی روزه در میان احکام شرعی، مسافر نه تنها از این تکلیف سنگین معاف است، بلکه روزه بر او حرام شمرده شده است.
نماز

آشنایی با احکام کامل نماز


نماز ستون دین و مایه صفای دل و تقرب به خداوند است که برای ادای این فریضه الهی باید با احکام نماز آشنا بود.
احکام غسل

احکام غسل جنابت و حیض برای روزه دار


غسل کردن در ماه مبارک رمضان از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که بی توجهی به آن می تواند روزه مؤمن را باطل کند و احکام غسل کردن نیز در جایگاه ویژه ای از توجه قرار دارد..
واجبات نماز

آشنایی با واجبات نماز


واجبات نماز بعضی کارهای مستحب هستند که مسلما دانستن واجبابت مهم تر است که در این مطلب با آنها کامل آشنا میشوید.
قاعدگی

حکم قاعدگی زنان در ماه مبارک رمضان


قاعدگی یک امر طبیعی در زنان است و خداوند خود دستور داده که زنان در این روزها روزه نگیرند ولی پذیرش قاعدگی در ماه رمضان برای زنان قدری دشوار است.
مسواک زدن

مسواک زدن در ماه رمضان چه حکمی دارد


مسواک زدن در حال روزه از نظر مراجع عظام تقلید اشکالی ندارد، ولی نباید گذاشت آب یا خمیر دندان به حلق برسد، که در غیر این صورت روزه اش باطل می شود.
شیربها

حکم گرفتن شیربها از نظر فقها


حکم گرفتن شیر بهااز نظر فقها در کشور ما که امروزه در برخی مناطق رایج است، عبارت است از پولی که داماد قبل از ..... ..آوا - این است که گرفتن شیربها در ازدواج، توجیه شرعی ندارد .