دیگران چه می خوانند..؟
محمد سلوکی

علت ممنوع التصویر شدن مهدی سلوکی


عدم نمایش چهره محمد سلوکی در برنامه «سین مثل سریال» به شکل رسمی موضع تلویزیون را در قبال این مجری تلویزیون نشان داد و مشخص شد که او ممنوع التصویر است.