نوزاد مادر

مادر 17 ساله نوزادش را با وایتکس سوزاند


نوزاد مادر 17 ساله لحظاتی بعد از تولد از دنیا رفت . دختر 17 ساله که بارداری و زایمان پنهان خود را در حمام خانه انجام داده بود برای آنکه صدای بچه اش دیگران را متوجه ماجرا نکند دست به جنایتی هولناک زد.
پسر 4 ساله

نسخه دکتر قلابی جان پسر 4 ساله را گرفت!


مرد جوان، زمانی که پی برد پسر 4 ساله اش به خاطرنوشیدن شربت متادون به حال مرگ افتاده است، شبانه به سراغ همسایه شان رفت وازاوکمک خواست.دکتر قلابی نیزپس ازمعاینات مقدماتی به پسرک آب زغال تجویزکرد.