دستمزد کارگران

جزئیات حداقل دستمزد کارگران

تاریخ انتشار : 24 فروردین 1399کد مطلب : 1059زمان مطالعه : 2 دقیقه
بررسی دستمزد کارگران در سال ٩٩ نشان می دهد که حداقل دریافتی ماهانه خانوار ٣.٣ نفری، ٢ میلیون و ٧4٩ هزار تومان است. این رقم در مقایسه با سال گذشته ٣٧.5 درصد رشد داشته است.

ایرنا: پس از هفته ها چانه زنی و کش و قوس برای تعیین دستمزد ٩٩ کارگران، سرانجام چهارشنبه گذشته میزان دستمزد امسال تصویب شد تا طبق تصمیم قانونگذار که مقرر کرده میزان دستمزد باید هر سال توسط ذینفعان در جلسه شورای عالی کار تعیین شود، عمل شود. 

جزییات دستمزد ٩٩ کارگران 

حداقل مزد ماهانه در سال جاری یک میلیون و ٨٣5 هزار و 4٢6 تومان است. علاوه بر آن کمک هزینه 4٠٠ هزار تومان، حق اولاد (برای هر فرزند) ١٨٣ هزار و 54٢ تومان، پایه سنواتی ١٧5 هزار تومان و کمک هزینه مسکن یکصدهزار تومان تعیین شد. 

در مجموع حداقل دریافتی ماهانه یک خانوار ٣.٣ نفر ٢ میلیون و ٧4٩ هزار تومان است. 

متوسط درصد افزایش دستمزد کارگران در سال های ٩٨ و ٩٩ 

مقایسه جزییات دستمزد ٩٨ و ٩٩ کارگران نشان می دهد که کمک هزینه ٩١.6 درصد، پایه سنواتی ٩٣.6 درصد، حداقل مزد ماهانه ٢٨.٧ درصد و کمک هزینه مسکن ٧5 درصد رشد داشته است. 

همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگرانی که فرزند نداشته باشند ٣٨.4 درصد، کارگر با یک فرزند ٣٧.٧ درصد و کارگر با دو فرزند ٣٧ درصد افزایش یافته است. مزد ماهانه کارگران با بعد خانوار ٣.٣ نفر نیز ٣٧.5 درصد رشد داشته است. 

نتیجه بررسی ها بیانگر این است که مجموع دستمزد کارگران در سال های ٩٨ و ٩٩ در آیتم های مختلف قابل توجه بوده است به گونه ای که حداقل مزد ماهانه کارگران 5٧.5 درصد، پایه سنواتی ١٨٧.٣ درصد، حق اولاد 5٧.5 درصد، کمک هزینه ١٨٣.٣ درصد و کمک هزینه مسکن ١5٠ درصد افزایش یافته است. 

ماده 4١ قانون کار شورای عالی کار را موظف کرده هر ساله میزان دستمزد کارگران را براساس نرخ تورم تعیین کند. بنابراین مراکز مربوطه موظف هستند نرخ تورمی را اعلام کنند و مرکز آمار نرخ تورم سال ٩٧ را ٢6.٩ درصد و نرخ تورم سال گذشته را ٣4.٨ درصد اعلام کرد. 

این مرکز مجموع نرخ تورم سال ٩٨ و ٩٩ را 6١.٧ درصد و متوسط نرخ تورم در این دوره را ٣٠.٩ درصد اعلام کرد. 

مجموع حداقل دریافتی خانوار ٣.٣ نفر در این سال ها ( ٩٨ و ٩٩ ) ١٣.٣ درصد بیش از نرخ تورم است. همچنین متوسط دریافتی خانوار ٣.٣ نفر در سال گذشته و امسال 6.6 درصد بیش از نرخ تورم است.

انتهای پیام/م

جزئیات حداقل دستمزد کارگران

2.52
این مطلب مفید بود ؟11
وبگردی