صندل قلاب بافی

صندل قلاب بافی گلادیاتوری دخترانه + آموزش

کد مطلب : 66958زمان مطالعه : 5 دقیقه
در این مطلب روش بافت صندل قلاب بافی گلادیاتوری دخترانه بچه گانه را به شما آموزش میدهیم که فوق العاده زیبا است.

آموزش صندل قلاب بافی دخترانه

اگر دوست دارید برای دختربچه ها صندل زیبا و گلادیاتوری ببافید در ادامه با ما همراه باشید و آموزش صندل قلاب بافی فانتزی را مشاهده کنید.

در این مطلب، قلاب­ بافی صندل دخترانه را برای شما آموزش خواهیم داد. شما می­ توانید با دنبال کردن این آموزش یک جفت صندل گلادیاتوری زیبا ببافید.

صندل قلاب بافی

صندل قلاب بافی دخترانه

 وسایل مورد نیاز:
  • میل قلاب­ بافی سایز F
  • کاموای سایز متوسط به دو رنگ دل خواه
  • 8 عدد دکمه­ٔ کوچک
  • سوزن و نخ
اگر دوست دارید نخ را دو بار دور مچ ببندید و به جای 20 زنجیره 40 زنجیره ببافید؛ برای نوزادان 0 تا 3 ماهه (حدود 9 سانتی­ متر). دو کف برای هر صندل و در مجموع 4 کف درست کنید. برای بافت هر کف ابتدا 9 زنجیره ببافید.
 
مراحل بافت:
1- از دومین زنجیره 3 پایه کوتاه ببافید (پس از این که 9 زنجیره بافتید، میل قلاب ­بافی در زنجیر آخر قرار دارد، منظور از دومین زنجیره، زنجیره ماقبل آخر است)، از هر کدام از 3 زنجیرهٔ بعدی یک پایه کوتاه ببافید، از زنجیرهٔ بعدی یک پایه متوسط ببافید، از هر کدام از 2 زنجیرهٔ بعدی یک پایه بلند ببافید، از زنجیره بعدی 7 پایه بلند ببافید.
 
اکنون کار را در سمت دیگر زنجیره ­ها ادامه می ­دهیم؛ از 2 زنجیرهٔ بعدی پایه بلند ببافید، از زنجیرهٔ بعدی پایه متوسط ببافید، از 3 زنجیره بعدی پایه کوتاه ببافید. (در مجموع 22 گره در این رج می بافیم) یک نشان قرار دهید و هر ردیف را ببافید.
 
2- از اولین پایه کوتاهی که در مرحله­ٔ 1 بافته ­ایم شروع کنید؛ از هر کدام از 3 گرهٔ بعدی 2 پایه کوتاه ببافید، 7 پایه کوتاه ببافید، از هر کدام از 5 گره بعدی 2 پایه کوتاه ببافید، 7 پایه کوتاه ببافید. (در مجموع 30 گره در این رج می ­بافیم)
 
3- در دور سوم به این ترتیب عمل کنید:"یک پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه از گرهٔ بعدی"، این کار را 3 بار تکرار کنید. 7 پایه کوتاه ببافید. "یک پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه از گره بعدی"، این کار را 5 بار تکرار کنید. 7 پایه کوتاه ببافید. کوک بزنید و گره بزنید. (در مجموع 38 گره در این رج بافتیم)
 
پس از این که 2 کف را بافتید روی هم بگذارید. از کاموایی به رنگ دیگر استفاده کنید و گره­ های دور تا دور آن ها را با کوک بهم وصل کنید. (38 کوک)
 
در ادامه با کوک­ هایی که زده ­ایم کار خواهیم کرد. گره ای که درست در وسط پاشنه قرار دارد را پیدا کنید، 4 تا به سمت راست بشمارید و از آن گره یک زنجیره ببافید.
 
بدنه:
1- یک پایه کوتاه از همان گره ببافید. 9 پایه کوتاه ببافید.
 
2- *15 زنجیره ببافید. به چهارمین زنجیره از انتهای زنجیره ها کوک بزنید. 11 زنجیره پایینی را کوک بزنید. از کوک بعدی که در کفش قرار دارد پایه کوتاه ببافید*. یک پایه کوتاه ببافید.
 
3- از * تا * را تکرار کنید. 20 پایه کوتاه ببافید.
 
4- از * تا * را تکرار کنید. پایه کوتاه ببافید.
 
5- از * تا * را تکرار کنید. . با یک کوک وصله بزنید. کاموا را گره نزنید.
 
پاشنه:
درست از همان جایی که با کوک وصله زدید شروع کنید.
 
1- یک زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه از همان گره ببافید، 7 پایه کوتاه ببافید؛ برگردید.
 
2- یک زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید، 4 پایه کوتاه ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید؛ برگردید.
 
3- یک زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید، 2 پایه کوتاه ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید.
 
4- بیست زنجیره ببافید، به دومین زنجیره از آخر کوک بزنید. 18 کوک ببافید، از یک سمت به سمت دیگر بالای پاشنه 4 کوک بزنید، 20 زنجیره ببافید. به دومین زنجیره از آخر کوک بزنید. زنجیره ­ها را به سمت پایین کوک ببافید، به اولین گره در پاشنه کوک بزنید، و کار را تمام کنید.
 
برای نوزادان 3 تا 6 ماه (حدود 11 سانتی متر). دو کف برای هر صندل و در مجموع 4 کف درست کنید.
 
برای بافت هر کف ابتدا 11 زنجیره ببافید و به ترتیب زیر عمل کنید:
1- از دومین زنجیره 3 پایه کوتاه ببافید (پس از این که 1 زنجیره بافتید، میل قلاب ­بافی در زنجیر آخر قرار دارد، منظور از دومین زنجیره، زنجیره ماقبل آخر است)، از هر کدام از 4 زنجیرهٔ بعدی یک پایه کوتاه ببافید، از زنجیرهٔ بعدی یک پایه متوسط ببافید، از هر کدام از 3 زنجیرهٔ بعدی یک پایه بلند ببافید، از زنجیرهٔ بعدی 7 پایه بلند ببافید.
 
اکنون کار را در سمت دیگر زنجیره­ ها ادامه می ­دهیم؛ از 3 زنجیرهٔ بعدی را پایه بلند ببافید، از زنجیرهٔ بعدی پایه متوسط ببافید، از 4 زنجیره بعدی پایه کوتاه ببافید. (در مجموع 26 گره در این رج می بافیم) یک نشان قرار دهید و هر ردیف را ببافید.
 
2- از اولین پایه کوتاهی که در مرحله­ٔ 1 بافته ­ایم شروع کنید؛ از هرکدام از 3 گره بعدی 2 پایه کوتاه ببافید، 9 پایه کوتاه ببافید. از هر کدام از 5 گرهٔ بعدی 2 پایه کوتاه ببافید، 9 پایه کوتاه ببافید. ( در مجموع 34 گره در این رج بافته می شود.)
 
3- در دور سوم به این ترتیب عمل کنید:" یک پایه کوتاه، 2 پایه کوتاه از گرهٔ بعدی" این کار را 3 بار تکرار کنید، 9 پایه کوتاه ببافید. "یک پایه کوتاه، دو پایه کوتاه از گرهٔ بعدی" این کار را 5 بار تکرار کنید، 9 پایه کوتاه ببافید. کوک را بافته و گره بزنید. (در مجموع 42 گره در این رج بافته می شود.)
 
دو کف را روی هم قرار دهید و گره­ های دور تا دور آن ها را با کوک بهم وصل کنید. (در مجموع 42 کوک)
 
در ادامه با کوک ­هایی که زده ­ایم کار خواهیم کرد. کوکی که درست در وسط پاشنه زده­ اید را پیدا کنید، از کوک وسطی 4 تا گره به راست بروید و یک زنجیره ببافید.
 
بدنه:
1- یک پایه کوتاه از همان گرهی که زنجیره را بافته­ اید ببافید، 9 پایه کوتاه ببافید. *16 زنجیره ببافید، به زنجیرهٔ چهارم از آخر کوک بزنید 12 زنجیره پایینی را کوک ببافید. به کوک بعدی در کفش، پایه کوتاه ببافید.*
2- دو پایه کوتاه ببافید.
3- از * تا * را تکرار کنید.22 پایه کوتاه ببافید.
4- از * تا * را تکرار کنید. 2 پایه کوتاه ببافید.
5- از * تا * را تکرار کنید. 2 پایه کوتاه ببافید. با یک کوک وصله بزنید. کاموا را گره نزنید.
 
پاشنه:
درست از همان جایی که با کوک وصله زدید شروع کنید.
 
1- یک زنجیره ببافید، از همان گره پایه متوسط ببافید، 7 پایه متوسط ببافید. برگردید.
 
2- یک زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید، 4 پایه کوتاه ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید. برگردید.
 
3- یک زنجیره ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید، 2 پایه کوتاه ببافید، یک پایه کوتاه را کم کنید.
 
4- بیست زنجیره ببافید، از آخر به دومین زنجیره کوک بزنید، 18 کوک ببافید، 4 پایه کوتاه بالای پاشنه ببافید، 20 زنجیره ببافید؛ به دومین زنجیره از آخر کوک بزنید، زنجیره­ ها را به سمت پایین کوک ببافید، به اولین گره در پاشنه کوک بزنید؛ و کار را تمام کنید.
 
در انتها با استفاده از یک نخ و سوزن، در امتداد هر بند یک دکمه بدوزید. دکمه ها را از حلقه هایی که با زنجیره ها درست کرده اید رد کنید.

آموزش صندل شیک و جدید قلاب بافی دخترانه

3.18
این مطلب مفید بود ؟53
برگرفته از پارسه گرد - /ح
وبگردی