جملات انگیزشی کار گروهی
افراد موفق و مشهور بر این باور هستند که انجام کارگروهی لازمه موفقیت در هر زمینه ای است و برای رسیدن به موفقیت انجام کارگروهی بسیار حائز اهمیت می باشد.

جملات انگیزشی افراد مشهور درباره ی کار گروهی

کار گروهی با ایجاد یک روحیه خوب در اعضای تیم سبب افزایش بهره وری شده و منفعت بیشتری را برای همه رقم می زند. برای رسیدن به موفقیت کار انفرادی را کنار بگذارید زیرا بدون کار گروهی پیشرفت و توسعه یک کسب و کار عملا امکان پذیر نیست. بسیاری از افراد مشهور و بزرگان کار گروهی را سرلوحه به دست آوردن موفقیت می دانند و جملات انگیزشی زیادی درباره این موضوع آورده اند که در ادامه این بخش از نمناک به آن می پردازیم.

“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.” – Henry Ford

اگر جمعی از افراد در کنار یکدیگر به سمت جلو حرکت کنند، موفقیت خود به خود ایجاد خواهد شد.

جملات انگیزشی

“No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.” – H.E. Luccock

هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک سمفونی بنوازد؛ مگر این که یک گروه اکستر داشته باشد.

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is a success.” – Henry Ford

گرد هم جمع شدن یعنی نقطه شروع ، در کنار هم ماندن یعنی پیشرفت و کار کردن در کنار یکدیگر موفقیت است.

 “Great things in business are never done by one person; they’re done by a team of people.” – Steve Jobs

عالی ترین اقدامات در تجارت هرگز توسط یک نفر انجام نمی شود، بلکه توسط تیم و گروهی از افراد رقم می خورد.

جملات انگیزشی کار تیمی

“There is immense power when a group of people with similar interests gets together to work toward the same goals.” – Idowu Koyenikan

هنگامی که چند نفر با علایق مشابه در کنار یکدیگر جمع می شوند و برای اهداف یکسان تلاش می کنند ، یک نیروی غیر قابل وصفی ایجاد می شود .

“Cooperation is the thorough conviction that nobody can get there unless everybody gets there.” – Virginia Burden

همکاری یعنی اعتقاد داشتن به این که هیچ کس به تنهایی به هیچ جایی نمی رسد ؛ مگر اینکه به دیگری کمک کند تا به هدفش برسد .

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” – African Proverb

اگر می خواهید سریع حرکت کنید ، تنهایی اقدام کنید اما اگر می خواهید به دور دست ها بروید، با گروهی از افراد همراه شوید.

پروفایل انگیزشی

“Team spirit is knowing and living the belief that what a group of people can accomplish together is much larger, far greater, and will exceed that which an individual can accomplish alone.” – Diane Arias

روحیه تیمی یعنی آگاهی داشتن و زندگی کردن با این عقیده و باور که موفقیت یک گروه ، به مراتب بزرگتر، عمیق تر و بهتر از موفقیت فردی خواهد بود.

“It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed.” – Napolean Hill

کاملاً واضح است که اگر جمعی از افراد به موفقیت شما کمک کنند، شما بهتر و سریع تر به موفقیت می رسید.

“Teamwork is the quintessential contradiction of a society grounded in individual achievement.” – Marvin Weisbord (Author)

کار تیمی و گروهی یعنی تکذیب باور غلط در مورد این که یک فرد به تنهایی در اجتماع به موفقیت های زیادی می رسد.

عکس نوشته کار تیمی

“A group becomes a team when each member is sure enough of himself and his contribution to praise the skills of others.” – Norman Shidle

یک گروه زمانی به یک تیم موفق تبدیل می شود که همه اعضای آن از خودشان مطمئن باشند و استعداد ها و مهارت های او را تحسین کنند.

“To build a strong team, you must see someone else’s strength as a complement to your weakness and not a threat to your position or authority.” – Christine Caine

برای ساخت یک تیم قوی باید نقاط قوت دیگران را ببینید و آن را کامل کننده نقاط ضعف خود بدانید ؛ نه این که نقاط ضعف یکدیگر را به یک تهدید و خطر تبدیل کنید.

“None of us is as smart as all of us.” – Ken Blanchard

هیچ یک از ما باهوش تر از گروهی از ما نیست.

عکس پروفایل کار تیمی

“Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.”- Ryunosuke Satoro (Writer)

همه ما به تنهایی فقط یک قطره هستیم اما در کنار یکدیگر یک اقیانوس خواهیم شد.

“Without teamwork, there is no way that the company is going to experience success. In teams, individuals will work together and accomplish a lot more that what they do by themselves.” – Michael Welton (Writer)

هیچ راهی برای موفقیت یک شرکت و کمپانی به غیر از کار گروهی وجود ندارد و افراد در تیم و گروه با یکدیگر کار می کنند و نسبت به دوران تنهایی به موفقیت های بیشتری می رسند.

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.” – Michael Jordan

استعداد بازی را می بَرَد اما کار تیمی و هوش جمعی به قهرمانی می رسد.

پروفایل کار تیمی

“The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.” – Phil Jackson

قدرت یک تیم، یعنی جمع قدرت هر فرد داخل گروه.

“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.” – Steve Jobs

کار های بزرگ در بیزینس توسط یک نفر انجام نمی شود، بلکه توسط گروهی از افراد به انجام می رسد.

“[Teamwork] is the fuel that allows common people to attain uncommon results.” – Andrew Carnegie

کار تیمی یعنی انرژی که اجازه می دهد افراد مشابه به نتایج غیر مشابه دست پیدا کنند.

کار تیمی

“Find a group of people who challenge and inspire you, spend a lot of time with them, and it will change your life forever.” – Amy Poehler

گروهی از افراد را پیدا کنید که شما را به چالش کشیده و به شما انگیزه می دهند. سپس زمان زیادی را با آن ها سپری کنید تا زندگیتان برای همیشه دستخوش تغییرات مثبت شود.

“Teams are incredible things. No task is too great, no accomplishment too grand, no dream too far-fetched for a team. It takes teamwork to make the dream work.” – John Maxwell (Author)

تیم ها به شدت اعجاب انگیز هستند. هیچ وظیفه ای برای آن ها بیش از حد بزرگ نیست، هیچ موفقیتی برای آن ها خیلی سخت نیست و هیچ رویایی برای آن ها دست نیافتنی نیست. در واقع کار تیمی یعنی رسیدن به رویا های کاری.

 “The nicest thing about teamwork is that you always have others on your side.” — Margaret Carty

بهترین جنبه کار تیمی این است که همیشه افرادی را در کنار خود دارید.

جملات انگیزشی پروفایل

Turn individual energies to synergies. The best thing about teamwork is the concept of synergies. One common thing in each of the best teamwork quotes mentioned above is to work towards a common goal or purpose.

انرژی های فردی خود را به انرژی های مشترک تبدیل کنید. بهترین جنبه از کار تیمی مفهوم هم نیروزایی است که باعث می شود کل گروه برای رسیدن به یک هدف مشخص تلاش کنند.

When two or more people bring their talents, ideas, and expertise to the table, the resulting output is always greater than the sum of their efforts. This, in other words , is called synergy.

هنگامی که دو یا چند نفر از افراد استعداد ها ، ایده ها و تخصص خود را روی میز می گذارند، همیشه خروجی بهتری حاصل خواهد شد که به معنای واقعی همکاری است.

“A team is not a group of people who work together but it a team is a group of people who trust each other.” – Simon Sinek

کار تیمی گروهی از افراد نیستند که در کنار یک دیگر کار می کنند، بلکه گروهی از انسان ها هستند که به یکدیگر اعتماد دارند.

کار گروهی

“The whole is greater than the sum of the parts.” – Kurt Koffka (Psychologist)

همیشه کلیت کار بهتر از خلاصه ای از بخش های مجزاست.

“I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things.” Mother Teresa (Saint)

من کارهایی را انجام می دهم که تو قادر به انجام دادنش نیستی و تو نیز کارهایی را انجام می دهی که من نمی توانم. پس با یکدیگر می توانیم کار های بزرگی را به انجام برسانیم.

“Overcoming barriers to performance is how groups become teams.” – John Katzenbach (Author)

غلبه کردن به موانع یعنی تبدیل شدن یک گروه معمولی به یک تیم موفق.

کار گروهی

“Teamwork requires that everyone’s efforts flow in a single direction. Feelings of significance happen when a team’s energy takes on alife of its own.” – Pat Riley (President of Miami Heat)

کار گروهی و تیمی نیازمند این است که تلاش همه افراد در یک مسیر جداگانه به کار گرفته شود. احساس اهمیت برای افراد در تیم زمانی ایجاد می شود که اهداف هر کدام از آن ها مهم تلقی شود.

“Teams are successful when they are focused, have a short cycle time, and are supported by the executives.” – Tom J. Bouchard (American Psychologist)

یک گروه و تیم زمانی موفق است که تمرکز وچرخه های زمانی کوتاه داشته باشد و اجراکنندگانی از آن حمایت کنند.

“The combined results of several people working together is often much more effective than could be that of an individual scientist working alone.” – John Bardeen (Nobel Prize in Physics)

نتیجه ترکیبی از چند شخص به مراتب موثرتر از نتیجه چند متخصص به تنهایی است.

کار تیمی

“The greater the loyalty of a group toward the group, the greater is the motivation among the members to achieve the goals of the group, and the greater the probability that the group will achieve its goals.” – Rensis Likert (Social Psychologist)

هر چقدر که وفاداری در یک گروه بیشتر باشد ، انگیزه در بین اعضای گروه برای رسیدن به هدف نهایی بالاتر می رود و احتمال رسیدن به هدف نیز بالا تر خواهد بود.

No matter how good your strategy and mind are, if you play alone you will definitely lose to a team

مهم نیست استراتژی و ذهن تان چقدر خوب باشد اگر تنها بازی می کنید حتما به یک تیم خواهید باخت.

جملات انگیزشی کار گروهی

جملات انگیزشی قوی کار گروهی + عکس نوشته و پروفایل

4.612
این مطلب مفید بود ؟111
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ف.ن/ن
وبگردی