انسانیت جملات ناب
انسانیت کلمه ساده ای است اما مفهوم ساده ای ندارد اگر میخواهید با مفهوم انسانیت و جملات بزرگان تاریخ دراین باره بدانید باید راجب این موضوع مطالعه کنید.

جملات مفهومی بزرگان درباره انسانیت

انسانیت کلمه ای پر مفهوم است که هزاران هزار مفهوم در خویش یادگار دارد. انسانیت تنها این نیست که انسان باشی بلکه انسانیت ورای جسم انسانیست. انسانیت آن است که تبعیض نژادی وقومی ومذهبی و... را کنار گذاشته و به انسان ها با هر عقیده ومسلکی و... به چشم انسان نگاه کنیم.

اگر می خواهید بیشتر با مفهوم انسانیت آشنا شوید، در این بخش از نمناک تعدادی از جملات بزرگان در مورد انسانیت را مطالعه نمایید.

The purpose of life is not to be happy. It is to be useful, to be honorable, to be compassionate, to have it make some difference that you have lived and lived well.

هدف از زندگی شادی نیست. هدف از زندگی ارج نهادن، استفاده حداکثری، شور و شوق و ایجاد تفاوت با دیگران است. ( رالف والدو امرسون )

“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. ”

نباید انسانیت را از بین ببرید. انسانیت یک اقیانوس است. اگر حتی چند قطره از اقیانوس هم الوده شود، کل اقیانوس آلوده نخواهد شد.( گاندی )

گاندی

“Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.”

عشق و شفقت یک ضرورت است نه تجمل. بدون آن ها انسانیت زنده نمی ماند.( دالایی لاما )

It has been said that man is a rational animal. All my life I have been searching for evidence which could support this.

همیشه میگویند انسان حیوان منطقی است. من تمام زندگی ام را به دنبال شواهدی برای اثبات این ماجرا بوده ام. (برتراند راسل)

“The next evolutionary step for humankind is to move from human to kind.”

مرحله تکامل برای بشر این است که از انسان بودن به سمت انسانیت حرکت کند.( ناشناس )

“There surely is in human nature an inherent propensity to extract all the good out of all the evil.”

قطعاً انسانیت یعنی مجزا کردن همه چیز های خوب از رفتار های بد و پلید از درون انسان. ( بنجامین هایدن )

“If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.”

اگر آرامش نداشته باشیم، یعنی فراموش کردیم که به یکدیگر متعلق هستیم. ( مادر ترزا )

“It’s human nature to gripe, but I’m going ahead and doing the best I can.”

تعلق داشتن جزء ماهیت انسان است اما من به پیش می روم و بهترین کاری را که می توانم انجام خواهم داد. ( الویس پریسلی )

خواننده

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. ”

بهترین راه برای پیدا کردن خود این است که در خدمت کردن به دیگران غرق شوید و خودتان را فراموش کنید. ( گاندی )

“Everybody can be great…because anybody can serve. You don’t have to have a college degree to serve. You don’t have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love.”

همه انسان ها می توانند عالی باشند. مجبور نیستید که با اخذ یک درجه دانشگاهی عالی شوید. مجبور نیستید که فعل و فاعل جملات خود را طبق خواسته طرف مقابل تنظیم کنید تا عالی شوید. فقط باید قلبی از مهربانی و روحی پر از عشق داشته باشید. ( مارتین لوتر کینگ جونیور )

“ Only a life lived in the service to others is worth living.”

زندگی ای ارزشمند است که وقف کمک کردن به دیگران باشد.( انیشتین )

“Service to others is the rent you pay for your room here on earth.”

همه انسان ها سه شخصیت دارند. چیزی که نشان می دهند، چیزی که واقعاً هستند و چیزی که فکر می کنند هستند. ( آلفونس کار )

“Man is the only creature who refuses to be what he is. ”

انسان تنها موجودی است که خود واقعی اش را نمی پذیرد. ( آلبر کامو )

“The problem with some people is that they’re only human.”

تنها مشکل برخی از انسان ها این است که آن ها فقط انسان هستند. ( بیل واترسون)

“The basic rule of human nature is that the powerful people speak slowly and the subservient people quickly – because if they don’t speak fast nobody will listen to them.”

قانون اساسی ماهیت انسان این است که افراد قدرتمند به آرامی صحبت می کنند و افراد چاپلوس به تندی صحبت می کنند، زیرا اگر سریع صحبت نکنند، هیچ کس به آن ها گوش نمی دهد. ( مایکل کین )

“The more one analyzes people, the more all reasons for analysis disappears. Sooner or later one comes to that dreadful universal thing called human nature.”

سخنان بزرگان جهان

هرچقدر که بیشتر انسان ها را تجزیه و تحلیل می کنیم، دلایل آنالیز آن ها کمتر می شود. دیر یا زود همه ما به یک نقطه اشتراک جهانی یعنی ماهیت انسان دست پیدا می کنیم. ( اسکار وایلد )

“Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody.”

همه انسان ها یک ماه هستند و جنبه تاریک دارند که هرگز به هیچ کس نشان داده نمی شود. (مارک تواین )

“If you look for the bad in people expecting to find it, you surely will.”

اگر مدام انتظار رفتار بد از دیگران داشته باشید، قطعاً با آن مواجه می شوید. ( آبراهام لینکلن )

“All people have three characters, that which they exhibit, that which they are, and that which they think they are.”

کمک کردن به دیگران اجاره و بهایی است که برای زندگی کردن روی زمین باید پرداخت کنید. ( محمد علی کلی )

محمد علی

“Do not do to others what angers you if done to you by others.”

کاری را انجام نده که اگر دیگران با تو انجام می دادند، تو را خشمگین می کرد. ( هر آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند) (سقراط)

“Selfishness is the greatest curse of the human race.”

خودخواهی بزرگترین نفرین بشر است. ( ویلیام ای گلادستون )

“Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live.

خودخواهی به این معنا نیست که هرگونه که دوست دارید زندگی کنید. خودخواهی یعنی می خواهم دیگران هر آن طور که من می خواهم زندگی کنند. ( اسکار وایلد )

The only real nation is humanity.

تنها ملیت واقعی انسانیت است. ( پاول فارمر )

“The sole meaning of life is to serve humanity. ”

تنها معنی اصلی زندگی یعنی رسیدن به مقام انسانیت. ( لئو تولستوی )

جملات مفهومی درباره انسان به انگلیسی و فارسی

59
این مطلب مفید بود ؟90
وبگردی