شعر با حرف پ
شعر با حرف پ شعر های دو بیتی از شاعران بزرگ و برجسته که با حرف پ شروع می شوند را برای شما برای دسترسی راحت ترشما جمع آوری کرده ایم.

شعر با حرف پ؛ اشعاری که بیت آنها با حرف پ شروع می شود

مشاعره با پ و شعر با حرف پ را در این بخش از نمناک خواهیم داشت. تک بیتی و دو بیتی های زیبا از شاعران معروف همچون شهریار و حافظ و... که در ادامه خواهید خواند، منتخبی از آن دسته شعرهایی که با حرف پ شروع می شوند است.

چند شعر با پ کوتاه و دلنشین که میتوانید در مشاعره های دوستانه و یا جمع های جدی تر ادبی از آنها استفاده کنید.

راهنمای جستجوی شعر مشاعره بر اساس حروف الفبا

الفآبپتثجچحخد
ذرز ژسشصضطظع  
غفقکگلمنوهی

شعر با حرف پ از حافظ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پارسایی و سلامت هوسم بود ولی

شیوه‌ای می‌کند آن نرگس فتان که مپرس

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پنج روزی که دریـن مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان اینهمه نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پند حکیم محض صواب است و عین خیر

فرخنده آن کسی که بسمع رضا شنید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیدست بو

از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر های حافظ

شعر با حرف پ از سعدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پای سرو بوستانی در گل است

سرو ما را پای معنی در دل است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پروانه نمی‌شکیبد از دور

ور قصد کند بسوزدش نور

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیوند روح می‌کند این باد مشک بیز

هنگام نوبت سحرست ای ندیم خیز

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پنجه با ساعد سیمین که نیندازی به

با توانای معربد نکنی بازی به

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف پ از مولانا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما

آن هزاران یوسف شیرین شیرین کار ما

شعر هایی با حرف پ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پرسید کسی که ره کدامست

گفتم کاین راه ترک کامست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پنهان مشو که روی تو بر ما مبارکست

نظاره تو بر همه جان‌ها مبارکست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیش چنین ماه رو گیج شدن واجبست

عشرت پروانه را شمع و لگن واجبست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیشتر آ روی تو جز نور نیست

کیست که از عشق تو مخمور نیست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می‌رسد

آب سیاه درمرو کآب حیات می‌رسد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پریر آن چهره یارم چه خوش بود

عتاب و ناز دلدارم چه خوش بود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیمانه ایست این جان پیمانه این چه داند

از پاک می‌پذیرد در خاک می‌رساند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پرده دل می‌زند زهره هم از بامداد

مژده که آن بوطرب داد طرب‌ها بداد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پای به گل بوده‌ام زانک دودل بوده‌ام

شکر که دودل نماند یک دله شد دل نهاد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیرهن یوسف و بو می‌رسد

در پی این هر دو خود او می‌رسد

شعر با حرف پ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیام کرد مرا بامداد بحر عسل

که موج موج عسل بین به چشم خلق غزل

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیشتر آ می لبا تا همه شیدا شویم

بیشتر آ گوهرا تا همه دریا رویم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پنهان به میان ما می‌گردد سلطانی

و اندر حشر موران افتاده سلیمانی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پذیرفت این دل ز عشقت خرابی

درآ در خرابی چو تو آفتابی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف پ از خیام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست

گردنده فلک نیز بکاری بوده است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیری دیدم به خانهٔ خماری

گفتم نکنی ز رفتگان اخباری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف پ از شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پاشو ای مست که دنیا همه دیوانه تست

همه آفاق پر از نعره مستانه تست

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـیرم و بر دوشم از ندیم جوانی

از تو چـه پــهان همیـشـه بار ندامت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیـونـد جان جدا شدنی نیست ماه من

تن نیستی که جان دهم و وارهانمت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـیش از آنی که پر از خاک شود کاسه چشم

چشـم ما در پی خـوبان جهان خواهد بود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـیـداست از گلاب سرشکم که من چو گل

یک روز خنده کردم و عمری گریستـم

شعر های شهریار

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـروانـه را شـکایتی از جـور شـمـع نیست

عمریسـت در هـوای تـو میسوزم و خوشم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پروای پنج روز جهان کی کنم که عشق

داده نــویـد زنـدگـی جـاودانـیـم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـیـش پای هـمـه افـتاده کلیـد مقصـود

چـیسـت دانـی دل افــاده بـه دست آوردن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـرئی را که به صد آینـه افـسـون نشـدی

دل دیـوانـه بـه فـریـاد و فـغان بازآورد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیاده را چه به چوگان عشق و گوی مراد

کـه مات عرصه حسن تـو شـهـسوارنند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پـیرخرد که مـنع جـوانان کند ز می

تـابـود خود سـبو کش مـیخانـه تو بـود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پری به دیدن دیوانه رام می گردد

پریوشـا تو ز دیوانه مـیکنی پرهیز

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پدرت گوهـر خود تا به زر و سیم فروخت

پـدر عـشـق بـسـوزد که در آمد پدرم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پریشـان یادگاریـهای بر بادند و می پـیچـند

بــه گلزار خزان عـمر چون رگبار بارانــم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پای این کاخ دل افـروز همایـون درگاه

چون فلک با سر تعظیم و سجود آمده ایم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پای بند سر زلفـیم و پی دانه خال

چون کبوتر ز در و بام فرود آمده ایم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پروردمت بـه ناز کـه بنشینمـت به پای

ای گل چرا بـه خاک سیه می نشـانیم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پروانـه نـبـودیــم در ایـن مـشـعلـه بـاری

شمـعـی شــده در ماتم پـروانه بگریـیـم

پاییزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره با حروف الفبا حرف (پ):شعر زیبا با حرف پ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پیدا به سخن باید ماندن که نمانده است

در عالم کس بی سخن پیدا، پیدا

ناصر خسرو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره با حروف الفبا حرف (پ):شعر کوتاه با حرف پ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پاسبان مست و ملک بیخرد و سگ در خواب

همه شب تا سحر این دولتم ارزانی بود

امیر خسرو دهلوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره با حروف الفبا حرف (پ):شعر ساده با حرف پ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

پای از گلیم فقر نکردم فزون دراز

با آنکه در دیار سخن، پادشا شدم

قدسی مشهدی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

مشاعره با حروف الفبا حرف (پ):شعر با حرف پ

پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع

بیچاره دل ماست که در سوز و گدازست

وصال شیرازی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

شعر با حرف پ برای مشاعره؛ ساده و راحت برای حفظ کردن

3.611
این مطلب مفید بود ؟83
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/ن.ح
برچسب : شعر
وبگردی