جملات انگلیسی لبخند
لبخند زدن از کارهایی است که می تواند منجر به شادی ما شود. از این رو برای تشویق کردن دیگران به لبخند زدن می توانید از جملات انگلیسی لبخند زدن استفاده کنید.

جملات زیبا و مفهومی انگلیسی درباره لبخند

همانطور که می دانید در نقاط مختلف دنیا تفاوت فرهنگی بسیار زیادی دیده می شود و طرز فکر افراد متفاوت است. از طرفی هر کدام از آن ها در مورد لبخند نظرات متفاوتی دارند اما به طور کل، لبخند یعنی حرکت عضلات صورت که احساسات مختلف را بیان می کند. در این قسمت از نمناک قصد داریم جملات جذاب از افراد معروف را در مورد لبخند به شما معرفی کنیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smiling is universally considered to be a way we display joy. It can communicate our internal world to people on the outside, and it can be a welcoming sign to new people.

لبخند یک راه جهانی برای نشان دادن لذت است و از طریق آن می توان با دنیای درون و بیرون افراد ارتباط برقرار کرد و یک علامت خوش آمد گویی به افراد جدید هم هست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

When we smile, our muscles can send feedback to our faces and help to boost our mood.

هنگامی که لبخند می زنیم، عضلات صورت ما بازخوردی را به مغزمان ارسال می کنند که روحیه مان را بهبود می بخشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Peace begins with a smile.” – Mother Teresa

آرامش با لبخند شروع می شود. " مادر ترزا " 

لبخند زدن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A simple smile. That’s the start of opening your heart and being compassionate to others.

یک لبخند ساده سر آغاز گشوده شدن قلب و مهربانی نسبت به دیگران است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

به خاطر تمام شدن چیزی گریه نکن، بلکه به خاطر شروع اتفاق جدید لبخند بزن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

The greatest self is a peaceful smile, that always sees the world smiling back.

بزرگترین راه مراقبت از خود، یک لبخند پر از آرامش است و خواهید دید که همیشه جهان این لبخند را به تو پس می دهد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“A warm smile is the universal language of kindness.” 

یک لبخند گرم، یعنی یک زبان مهربانی جهانی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A gentle word, a kind look, a good-natured smile can work wonders and accomplish miracles.

یک کلمه محبت آمیز، یک ظاهر مهربان و یک لبخند زیبا معجزه می کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

When things are difficult, smile by faith. Don’t wait until you feel better.

هنگامی که شرایط سخت می شود، با ایمان لبخند بزن و صبر نکن که اتفاقی بیفتد تا بخواهی حالت را خوب کنی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Use your smile to change the world; don’t let the world change your smile.

از لبخندت برای تغییر جهان استفاده کن و اجازه نده که جهان لبخندت را تغییر دهد.

جملاتی درباره لبخند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A smile is the best makeup any girl can wear.

لبخند زیباترین آرایشی است که هر دختری می تواند از آن استفاده کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smiling is definitely one of the best beauty remedies. If you have a good sense of humor and a good approach to life, that’s beautiful.

لبخند یکی از بهترین راه های مراقبت از زیبایی است. اگر شوخ باشی و راهبرد خوبی به سمت زندگی داشته باشی، همه چیز زیبا خواهد شد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smile, smile, smile at your mind as often as possible. Your smiling will considerably reduce your mind’s tearing tension.

تا جایی که می توانی لبخند، لبخند و لبخند به لب داشته باش. لبخند تو تنش های آسیب زننده ذهنت را کاهش می دهد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

گاهی اوقات لذت منبع لبخند است اما گاهی اوقات لبخند می تواند منبع لذت باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

I eat every two hours. I sleep for eight hours. I have lots of water. I pray to keep calm. Most importantly, I have a smile on my face.

من هر دو ساعت یک بار غذا می خورم، 8 ساعت در طول شبانه روز می خوابم، خیلی زیاد آب می نوشم، برای آرامشم عبادت می کنم اما مهم تر از همه همیشه لبخند به لب دارم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection.” –

یک مرد واقعی در سختی ها و مشکلات لبخند می زند تا دوباره قدرت پیدا کند و شجاع شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A smile is something that has the same shape in all human beings in the world

" لبخند تنها چیزی است که در تمام انسان های جهان شکل یکسان دارد " 

جملات انگلیسی لبخند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You shouldn’t never regret something that made you smile.

هرگز از چیزی که باعث لبخندت شده، پشیمان نشو.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smiling is the best way to face every problem, to crush every fear and to hide every pain.

لبخند بهترین روش مبارزه با مشکلات، ترس و نادیده گرفتن درد و رنج است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Smile at strangers and you just might change a life.” 

به افراد غریبه و ناشناس لبخند بزن و شاهد تغییر زندگیت باش.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Always find opportunities to make someone smile, and to offer random acts of kindness in everyday life.

همیشه فرصتی برای آوردن لبخند به لب دیگران پیدا کن و به هر بهانه ای در زندگی روزمره با آن ها مهربان باش.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smile more. Smiling can make you and others happy.

زیاد لبخند بزن. لبخند می تواند تو و دیگران را شاد کند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Everyone smiles in the same language.

همه انسان ها به شکل یکسان لبخند می زنند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“If you have only one smile in you, give it to the people you love.” 

اگر تنها یک لبخند برایت باقی مانده، آن را به عزیزانت هدیه کن.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smile! It increases your face value.

لبخند بزن تا ارزش صورتت را افزایش دهی.

جملات لبخند زدن

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

You’ll find that life is still worthwhile, if you just smile.

اگر لبخند بزنی، متوجه می شوی که زندگی هنوز هم ارزشمند است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

It’s hard not to feel happy when you make someone smile.

اگر لبخند به لب دیگران بیاوری، دیگر نمی توانی شاد نباشی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Smile, it is the key that fits the lock of everybody’s heart.” – Anthony J D’Angelo

لبخند کلیدی است که به قفل قلب همه چفت می شود.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Share your smile with the world. It’s a symbol of friendship and peace.

لبخند خود را با جهان به اشتراک بگذار. لبخند سمبل دوستی و آرامش است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of love.

اجازه بده که هر بار یکدیگر را با لبخند ملاقات کنیم، لبخندی که شروع عشق است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

هر زمان که به فردی لبخند می زنی، یعنی عملی عاشقانه انجام دادی زیرا یک هدیه زیبا به آن شخص داده ای.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

If you smile when you are alone, then you really mean it.

اگر بتوانی هنگام تنهایی هم لبخند بزنی، یعنی واقعاً ارزش لبخندت را متوجه شده ای.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

The source of a true smile is an awakened mind.

منبع یک لبخند حقیقی، یک ذهن بیدار و اگاه است.

جمله درباره لبخند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“A smile is the universal welcome.” 

لبخند یک راه خوشامدگویی جهانی است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

هنگامی که زندگی صد ها دلیل برای گریه کردن به تو می دهد، تو هزاران دلیل برای لبخند زدن به آن نشان بده.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“If you see someone without a smile, give them one of yours.” – Unknown

اگر فردی را بدون لبخند مشاهده کردی، یک لبخند از سمت خودت به او هدیه بده.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Nothing shakes the smiling heart.

هیچ چیز نمی تواند قلب فردی که لبخند می زند را بلرزاند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Nothing you wear is more important than your smile.

لبخند تو اهمیت بیشتری نسبت به لباسی دارد که پوشیده ای.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A smile is the best way to get away with trouble even if it’s a fake one.

لبخند بهترین راه برای دور شدن از مشکلات است؛ حتی اگر لبخندت مصنوعی باشد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

If you’re not using your smile, you’re like a man with a million dollars in the bank and no checkbook.

اگر از لبخند استفاده نکنی، شبیه به مردی می شوی که میلیون ها دلار در بانک دارد اما خبر ندارد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

A smile is a curve that sets everything straight.

لبخند مانند منحنی است که هرچیزی را صاف و منظم می کند.

جملات جدید لبخند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

“Beauty is power; a smile is its sword.” 

زیبایی قدرت است و لبخند شمشیر آن است.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life.

در آینه لبخند بزن. این کار را هر روز صبح انجام بده تا تفاوت بزرگی را در زندگی ات احساس کنی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

Anyone can smile on their best day. I like to meet a man who can smile on his WORST.

همه می توانند در بهترین روز های زندگی شان لبخند بزنند اما من دوست دارم با کسانی ملاقات کنم که می توانند در بدترین روزهای شان هم لبخند به لب داشته باشند.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

After every storm the sun will smile; for every problem there is a solution, and the soul’s infeasible duty is to be of good cheer.

خورشید بعد از هر طوفانی لبخند می زند. برای هر مشکلی یک راه حلی هست و تنها وظیفه تو این است که مانند خورشید لبخند بزنی.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

It seems to me that what we call beauty in a face lies in the smile.

چیزی که در صورت هر فرد زیبایی نامیده می شود ، همان لبخند اوست.

جملاتی درمورد لبخند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

An enigmatic smile is worth ten pages of dialogue.

یک لبخند مبهم بیشتر از ده صفحه دیالوگ در خودش حرف دارد.

جملات انگلیسی جدید درباره لبخند با معنی و ترجمه

54
این مطلب مفید بود ؟40
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ف.ن /ن
برچسب : زندگی شاد
وبگردی